herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.25 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 • Wniosek  o wydanie prawa jazdy dostępny w urzędzie (Wydział Komunikacji i Rozwoju – pokój 019, parter; oraz w Informacji – w holu głównym, parter) wraz z oświadczeniem,              że miejsce zamieszkania osoby znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej.

Załączniki:

 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (zdjęcie takie jak do dowodu osobistego i paszportu); fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy (oryginał do wglądu),
 • oryginał tłumaczenia posiadanego prawa jazdy na język polski sporządzonego lub poświadczonego  przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (kopia tłumaczonego dokumentu stanowi integralną część przedkładanego tłumaczenia),
 • w przypadku cudzoziemców - kserokopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że  osoba studiuje co najmniej od 6 miesięcy (oryginał do wglądu),

      Dokument  tożsamości, tj.

 • dowód osobisty lub paszport,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej (należy dostarczyć po zdanym egzaminie).

Na podstawie powyższych dokumentów organ generuje profil kandydata na kierowcę (PKK), który jest niezbędny do zapisania się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Do odbioru należy przedstawić:

 • dokument tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport,
 • oryginał dotychczasowego prawa jazdy w celu przesłania do właściwego organu państwa, które je wydało

Karta usługi publicznej

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64600 Oborniki

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie dokumentów:

 • Wydział Komunikacji i Rozwoju, tel. (61) 29-73-145, e-mail: prawajazdy@powiatobornicki.pl
 • Załatwienie formalności związanych z zapisaniem się na egzamin: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (na podstawie otrzymanego od organu profilu kandydata na kierowcę - PKK).

Odbiór dokumentu prawa jazdy (w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania):

 • bezpośrednio - w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11 listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji i Rozwoju, Stanowisko ds. ewidencji kierowców , pokój 019, parter (prawo jazdy wydaje się osobie uprawnionej za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku),
 • za pośrednictwem operatora (poczta itp.) – dokument jest przesyłany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z wyjątkiem przypadków, w którym warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,
 • w razie zwrotu przez operatora prawa jazdy z powodu jego nieodebrania przez osobę uprawnioną, podlega on wydaniu po osobistym zgłoszeniu się tej osoby.
 • Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z otrzymaniem prawa jazdy można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 29-73-145.
 • Na stronie internetowej www.info-car.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru w Urzędzie.

Opłaty

100,00 zł - opłata za wydanie prawa jazdy,

0,50 zł -  opłata ewidencyjna,

Powyższe opłaty należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach.

Nr konta : 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492,

Opłatę można uiścić w dowolnym banku lub Agencji PKO BP S.A. mieszczącej się w budynku starostwa, pokój 025, parter,

Po zdaniu egzaminu dowód uiszczenia powyższych opłat należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego
w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój
nr 019, parter.

Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Ustawowo 30 dni od dnia złożenia niezbędnych dokumentów i po otrzymaniu od ośrodka egzaminowania – informacji o pozytywnym wyniku egzaminu teoretycznego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wymiana zagranicznego prawa jazdy lub odmowa wymiany następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 roku, poz. 341         z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku                w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 232 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku                w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 roku, poz. 231 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04. 03. 2016 r.                        w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1885 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 roku, poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów                       i Kierowców Dz. U. z 2016 poz. 1377)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2017 roku, poz. 250 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 937),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1990  z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Obornickiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

 • Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym – dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego,
 • Przed przystąpieniem do egzaminu należy zgłosić się do właściwego organu (starostwa)        z wnioskiem  i wymaganymi dokumentami w celu wygenerowania numeru profilu kandydata na kierowcę (PKK),
 •  Z wygenerowanym numerem profilu kandydata na kierowcę (PKK) należy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu zapisania na egzamin,
 • W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej, starostwo musi wystąpić do organu, który wydał to prawo jazdy, o potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy.
 • Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
 • Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z otrzymaniem prawa jazdy można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 29-73-145.
 • Na stronie internetowej www.info-car.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru w Urzędzie.