herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.32 Zwrot prawa jazdy zatrzymanego (cofniętego) na okres nieprzekraczający 1 roku

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek  o wydanie prawa jazdy dostępny w urzędzie (Wydział Komunikacji i Rozwoju – pokój 019, parter; oraz w Informacji – w holu głównym, parter) wraz z oświadczeniem, że miejsce zamieszkania osoby znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty ewidencyjnej / skarbowej,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – jeżeli osoba była skierowana na takie badania,

Do wglądu:

      Dokument  tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport

 

Karta usługi publicznej

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64600 Oborniki,

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie dokumentów:

Wydział Komunikacji i Rozwoju, tel. (61) 29-73-145, e-mail: prawajazdy@powiatobornicki.pl

Odbiór dokumentu prawa jazdy (w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania):

 • bezpośrednio - w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11 listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji i Rozwoju, Stanowisko ds. ewidencji kierowców , pokój 019, parter (prawo jazdy wydaje się osobie uprawnionej za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku),
 • za pośrednictwem poczty – dokument jest przesyłany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 • w razie zwrotu przez pocztę prawa jazdy z powodu jego nieodebrania przez osobę uprawnioną, podlega on wydaniu po osobistym zgłoszeniu się tej osoby.

Opłaty

 • Opłata ewidencyjna 0,50 zł – zwrot prawa jazdy lub przywrócenie uprawnień
 • Opłata za wyprodukowanie dokumentu prawa jazdy (jeżeli istnieje konieczność wymiany)

100,00 zł - opłata za wydanie prawa jazdy,

 0,50 zł - opłata ewidencyjna,

Opłaty należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta : 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

 • Opłata skarbowa  10 zł – decyzja o przywróceniu uprawnień

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Nr konta: 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161.

Opłatę można uiścić w dowolnym banku lub Agencji PKO BP S.A. mieszczącej się w budynku starostwa, pokój 025, parter.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji  lub wyjaśnień – bez zbędnej zwłoki,
 • Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – do 1 miesiąca,

Sprawy szczególnie skomplikowane – do 2 miesięcy

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W przypadku spełnienia przesłanek określonych w Ustawie o kierujących pojazdami do zwrotu prawa jazdy lub przywrócenia cofniętych uprawnień organ wydaje kierowcy prawo jazdy.

Zmiana danych zawartych w prawie jazdy (adres, nazwisko, ważność itp.) związana jest z wymianą dokumentu prawa jazdy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 roku, poz. 341         z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku                w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 232 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku               w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 roku, poz. 231 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04. 03. 2016 r.                        w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1885 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 roku, poz. 83),

 

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów                      i Kierowców Dz. U. z 2016 poz. 1377)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.  z 2017 roku, poz. 250 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 937),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1990  z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Obornickiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

 • Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
 • Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z prawami jazdy można uzyskać pod numerem telefonu:  (61) 29-73-145.