herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.36 Rejestracja pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację pojazdu – druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.

Załączniki:

 •   oryginał dowodu własności pojazdu, ( do wglądu, przy złożeniu wniosku)
 • oryginał dowodu odprawy celnej przywozowej,
 • oryginał dowodu rejestracyjnego lub oryginał innego dokumentu stwierdzającego rejestracje pojazdu za granicą,
 • przy nowym z salonu – świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności  wraz  z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazd, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidulanego WE pojazdu – jeżeli są wymagane.
 •    tłumaczenia dokumentów zagranicznych
 • oryginał dowodu wpłaty na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdzający dokonanie opłaty w wysokości 500 zł (dotyczy pojazdów kategorii M1 i N1) Dotyczy pojazdów sprowadzonych na teren Polski przed końcem roku 2015. W przypadku faktur  zakupu pojazdu z komisu należy załączyć oświadczenie komisanta o terminie nabycia  danego pojazdu.
 • oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,
 • dowód osobisty do wglądu lub zaświadczenie o zameldowaniu (dotyczy osób fizycznych),
 •   opłata komunikacyjna i ewidencyjna

Karta usługi publicznej

Wniosek

Oświadczenie

Pełnomocnictwo

Oświadczenie- rejestracja warunkowa

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Pokój 018 (parter)

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 018, parter,

tel. (0-61) 29 73 143, tel. (0-61) 29 73 105, tel. (0-61) 29 73 107

e-mail a.szrama@powiatobornicki.pl

Opłaty

Opłata komunikacyjna:

1.Pojazd samochodowy, z wyłączeniem motocykli – 256 zł

 • opłata rejestracyjna 253,50 zł + opłata ewidencyjna 2,50 zł

2.Motocykl - 197 zł

 • opłata rejestracyjna 195,00 zł + opłata ewidencyjna 2,00 zł

3.Przyczepa, ciągnik rolniczy – 121,50 zł

 • opłata rejestracyjna 120,00 zł + opłata ewidencyjna 1,50 zł

4.Motorower- 111,50 zł

 • opłata rejestracyjna 110,00 zł + opłata ewidencyjna 1,50 zł

 

 

Powyższe opłaty komunikacyjne należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161

Termin i sposób załatwienia

.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.

Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA

•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.,      poz.2096 z późniejszymi zmianami),

•    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym  ( Dz.U. z 2020 poz 110 t.j)

•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2019r., poz.1000 tj)

•    Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym      Funduszu  Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych   ( Dz. U. 2019r poz 2214 tj)

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie          rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz.U. 2017r. poz.       2355 z późniejszymi zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych         czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów    dokumentów w tych sprawach  ( Dz. U.2019r., poz.2130 tj)

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016r. w sprawie       wysokości  opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy)       rejestracyjnych i  nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. 2019r., poz. 1840 tj)

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokumentów         stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących    się dystrybucją, przechowywaniem i wydawania kart pojazdów ( Dz.U. 2014r., poz. 431 z   późniejszymi zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i   trybu  wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu ( Dz.U. 2014r., poz. 451 z   późniejszymi zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie   wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. 2016r., poz. 457 z późniejszymi    zmianami)

•    Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w prawie opłaty ewidencyjnej     stanowiącej przychód Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz. U 2019r. poz 2546. 

•    Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.04.2012r w sprawie  trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U 2016r 1084 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 107.

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.