herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.38 Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny)

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

Załączniki:

  • dowód osobisty do wglądu
  • oryginał pozwolenia czasowego (jeżeli było wydane)
  • oryginał karty pojazdu (jeżeli była wydana)

Pełnomocnictwo

 

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Pokój 018 (parter)

Biuro Podawcze (parter)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 018, parter,

tel. (0-61) 29 73 143, tel. (0-61) 29 73 105, tel. (0-61) 29 73 107

e-mail: a.szrama@powiatobornicki.pl

Opłaty

Opłaty za dowód rejestracyjny pobierane są przy składaniu wniosku w sprawie.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁAWWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.

Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA

•  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego ((Dz.U.2018.,    poz.2096 z późniejszymi zmianami),

•  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym  ( Dz.U. z 2020 poz 110 t.j)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 107.

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu