herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.39 Złożenie zawiadomienia o sprzedaży pojazdu

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.

Załączniki:

•    dokumentu na podstawie którego dokonano ZBYCIA / NABYCIA pojazdu

Karta usługi publicznej

Zawiadomienie o zbyciu

Pełnomocnictwo

 

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Pokój 018 (parter)

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 018, parter,

tel. (0-61) 29 73 143, tel. (0-61) 29 73 105, tel. (0-61) 29 73 107

e-mail: a.szrama@powiatobornicki.pl

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż miesiąc.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie potwierdzenia wyrejestrowania poprzez złożenie stosownych dokumentów

• osobiście sala 018

• poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

• Biuro Podawcze

• pocztą tradycyjną

Podstawa prawna

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż miesiąc.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie potwierdzenia wyrejestrowania poprzez złożenie stosownych dokumentów :

• osobiście sala 018

• poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

• Biuro Podawcze

• pocztą tradycyjną

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 107.

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.