herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.47 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego zniszczenia (kasacji) za granicą

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

•  wniosek – druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.

Załączniki:

•  dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem przez    tłumacza przysięgłego;

•  oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,

•  oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,

•  tablicę(e) rejestracyjne,

•  w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic(y)

   rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną    za składanie fałszywych zeznań.

•  oryginał opłaty skarbowej

Do wglądu:

•  oryginał dowodu osobistego

 

Karta usługi publicznej

Wniosek

Pełnomocnictwo

Oświadczenie

 

 

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Pokój 018 (parter)

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 018, parter,

tel. (0-61) 29 73 143, tel. (0-61) 29 73 105, tel. (0-61) 29 73 107

e-mail: a.szrama@powiatobornicki.pl

Opłaty

 

Opłata  skarbowa w wysokości 10 zł płatna  na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

nr 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁAWWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.

Podstawa prawna

•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.,      poz.2096 z późniejszymi zmianami),

•    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2020 poz 110 t.j)

•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2019r., poz. 1000 t.j),

•    Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym      Funduszu  Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych   ( Dz.U.2019 poz 2214 tj)

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie  rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz.U. 2017r. poz.  2355 z późniejszymi zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych  czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów  dokumentów w tych sprawach  ( Dz. U.2019 r., poz.2130 tj),

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016r. w sprawie    wysokości    opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy)    rejestracyjnych i  nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. 2019r., poz. 1840 )

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokumentów  stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących    się  dystrybucją, przechowywaniem i wydawania kart pojazdów ( Dz.U. 2014r., poz. 431 z  późniejszymi zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i    trybu  wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu ( Dz.U. 2014r., poz. 451 z   późniejszymi zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie    wysokości  opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. 2016r., poz. 457 z późniejszymi   zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w prawie opłaty ewidencyjnej      stanowiącej przychód Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz.U 2019r. poz.      2546),                             

•    Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.04.2012r w      sprawie  trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku      legalizacyjnego (Dz.U 2016r 1084 z późniejszymi zmianami)

 

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 107.

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu