herbeBOI - Powiat Obornicki

GN.06 Uzyskanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania gruntu lub weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek dotyczący zmiany sposobu użytkowania gruntu lub weryfikacji gleboznawczej gruntów położonych na terenie Powiatu Obornickiego – druk dostępny w urzędzie i na stronie internetowej.

Wniosek dotyczący zmiany sposobu użytkowania gruntu lub weryfikacji gleboznawczej gruntów położonych na terenie Powiatu Obornickiego, sporządzony na druku dostępnym w urzędzie lub na stronie internetowej urzędu.

  • Załączniki:
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • zgoda właściciela na dokonanie zmian w ewidencji gruntów (w przypadku, gdy wnioskodawcą jest dzierżawca).

 

Karta usługi publicznej

Wniosek

Komórka organizacyjna

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Geodezji i Nieruchomości – Referat Gospodarki Nieruchomościami (I piętro, pok. 109),

tel. (61) 29 73 124, e-mail: nieruchomosci@powiatobornicki.pl.

Opłaty

Podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz część I ust. 53 załącznika do ustawy).

Wpłaty można dokonać w Agencji PKO (pok. 025, parter) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach nr 64102041280000100200069161.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w ciągu dwóch miesięcy.

Do ww. terminów nie wlicza się m. in. terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresu opóźnień z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zmiana sposobu użytkowania gruntu, jak również weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim dostarczeniu operatu klasyfikacyjnego. Po złożeniu wniosku przez właściciela gruntu lub dzierżawcę organ wysyła do wnioskodawcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania wraz z upoważnieniem dla klasyfikatora. Po uzyskaniu operatu klasyfikacyjnego, zawiadamia strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, a następnie wydaje decyzję administracyjną.

Odbiór decyzji: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
I piętro, pok. 115.

Podstawa prawna

  • stawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. Poz. 1246);
  • Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. Poz. 2129);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. Poz. 2096 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 7b ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia   17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, wówczas z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).

Dodatkowe informacje, uwagi

Na wniosek właściciela lub dzierżawcy zostaje wszczęte postępowanie dot. zmiany sposobu użytkowania gruntów (klasyfikacja gleboznawcza gruntów). Tutejsze Starostwo przesyła wnioskodawcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania w 2 egzemplarzach oraz upoważnienie dla klasyfikatora wskazanego we wniosku do wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntu. W przypadku nie wskazania klasyfikatora w złożonym wniosku, wyboru dokonuje organ. Wykaz osób upoważnionych do samodzielnego wykonywania projektów klasyfikacji gruntów oraz do wykonania obowiązków inspektora ds. klasyfikacji gruntów na obszarze województwa wielkopolskiego wywieszony jest na tablicy ogłoszeń tut. Wydziału na I piętrze (między pokojem 116 a 115). Jeden z przekazanych egzemplarzy zawiadomienia o wszczęciu postępowania wnioskodawca dostarczy wybranemu klasyfikatorowi.

Po wykonaniu klasyfikacji zgodnie z art. 22 ust. 3 ww. ustawy, osoba zgłaszająca zmiany jest obowiązana dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków – tzw. operat klasyfikacyjny.

Na zakończenie postępowania starosta wydaje decyzję administracyjną, która z dniem, w którym stanie się ostateczna, stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.