herbeBOI - Powiat Obornicki

AB.14 Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizaję inwestycji drogowej

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek zarządcy drogi o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie).

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera
w szczególności:

 1. mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
 2. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
 3. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 5. określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone;
 6. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
 7. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), aktualnym na dzień opracowania projektu;
 8. opinie:

a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,

b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,

c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,

d) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,

f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,

g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,

h) podmiotu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933 oraz z 2019 r. poz. 1716) - w odniesieniu do obszaru portu lub przystani morskiej,

i) innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;

9) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.

Karta usługi publicznej

Wniosek

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa

tel. 61 29 73 121 lub 61 29 73 144

e-mail: budownictwo@powiatobornicki.pl

 

Opłaty

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

Za pełnomocnictwo – opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto: PKO BP S.A. 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161

nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa
do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków formalnych wzywa się zarządcę drogi do uzupełnienia wniosku w określonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Kompletny wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji, poprzez wysłanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz poprzez zawiadomienie pozostałych strony w drodze obwieszczeń, w starostwie powiatowym, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

W dalszej kolejności przed wydaniem decyzji organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:

 1. zgodność projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 2. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
 3. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz zaświadczenia, potwierdzające wpis osoby sporządzającej projekt budowlany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne na dzień opracowania projektu;
 4. wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, jego sprawdzenie - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

W razie stwierdzenia naruszeń określonych Starosta Obornicki postanowieniem nakłada obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w terminie określonym tym postanowieniem.

W przypadku usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, organ zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, poprzez wysłanie zawiadomienia wnioskodawcy, właścicielom
lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz poprzez zawiadomienie pozostałych strony w drodze obwieszczeń, w starostwie powiatowym, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręczona zostaje wnioskodawcy.

O wydaniu powyższej decyzji dotychczasowi właściciele lub użytkownicy wieczyści zostają powiadomieni poprzez wysłanie zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz poprzez zawiadomienie pozostałych stron w drodze obwieszczeń, w starostwie powiatowym,
w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej.

Ostateczna decyzja stanowi podstawę

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000
  z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Obornickiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Starosta Obornicki wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwana dalej: ZRID) na rzecz zarządcy dróg publicznych powiatowych i gminnych.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:

1) wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii;

2) określenie linii rozgraniczających teren;

3) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa;

4) wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich;

5) zatwierdzenie podziału nieruchomości;

6) oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego;

7) zatwierdzenie projektu budowlanego;

8) w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące:

a) określenia szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy
i prowadzenia robót budowlanych,

b) określenia obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,

c) określenia obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,

d) określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie,

e) obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,

f) obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

g) obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych,

h) obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów,

i) określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków,

j) zezwolenia na wykonanie obowiązków, o których mowa w lit. b, c oraz e-h.