herbeBOI - Powiat Obornicki

AB.07 Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek podpisany przez Inwestora/Inwestorów lub osobę upoważnioną (druk do pobrania
ze strony internetowej lub w urzędzie).

Pełnomocnictwo przedkłada się na piśmie w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Załączniki do wniosku:

 1. oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
  na cele budowlane;
 2. pisemna zgoda dotychczasowego Inwestora(ów) na przeniesienie decyzji pozwolenia
  na budowę na rzecz  innego podmiotu;
 3. pisemne oświadczenie nabywcy(ów) o przyjęciu wszystkich warunków zawartych
  w wydanej decyzji pozwolenia na budowę;
 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej tytułem wydania decyzji o przeniesieniu pozwolenia
  na budowę,
 5. kopia dziennika budowy (w przypadku, gdy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu
  na budowę stała się ostateczna, upłynęło więcej niż trzy lata).

Uwaga:

 1. Wzory:
 • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),
 • informacji uzupełniających do wniosku (B-4),

określone zostały rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. (Dz. U. poz. 1493),

w przypadku, gdy wystąpi konieczność złożenia dodatkowych informacji nie zawartych we formularzu B-3, do wniosku należy załączyć wypełniony formularz: informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), określony
ww. rozporządzeniem.

 

 

 

Karta usługi publicznej

Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę

B-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

B-4 Informacja uzupełniająca do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa

tel. 61 29 73 121 lub 61 29 73 144

e-mail: budownictwo@powiatobornicki.pl

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 90 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Za pełnomocnictwo – opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto: PKO BP S.A. 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161

nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzje o pozwoleniu na budowę wydawane są w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.

Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa
do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków formalnych wzywa się Inwestora do uzupełnienia wniosku w określonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wezwania, decyzje o odmowie wydawane w trybie administracyjnym przesyłane są do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.

W trakcie postępowania informacji udzielają pracownicy Referatu Architektury i Budownictwa. Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie
  do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000
  z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Obornickiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Stronami w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Przeniesienie pozwolenia na budowę może nastąpić tylko w przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę nie wygasła. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa