Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.34 Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie polski

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację pojazdu – druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.

Załączniki:

 • oryginał  dowodu  własności  pojazdu ( do wglądu przy złożeniu wniosku)
 • oświadczenie  o podleganiu  obowiązkowi  zapewnienia  sieci zbierania pojazdów albo takie oświadczenie  na fakturze  zakupu  pojazdu,
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane,
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu,
 • opłata komunikacyjna i ewidencyjna.
 • opłata za pełnomocnictwo, jeżeli jest wymagana.

WNIOSEK

Pełnomocnictwo

Oświadczenie

 

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Pokój 018 (parter)

Biuro Podawcze (parter)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 018, parter,
tel. (0-61) 29 73 105, tel. (0-61) 29 73 107, tel. (0-61) 29 73 143

e-mail: a.szrama@powiatobornicki.pl


Opłaty

1.Pojazd samochodowy z wyłączeniem motocykli – 160,00 zł

   (tytułem - opłata rejestracyjna

 

2.Motocykl, przyczepa, ciągnik rolniczy- 120,00 zł

   (tytułem - opłata rejestracyjna

 

3.Motorower – 110,00 zł

   (tytułem - opłata rejestracyjna

Powyższe opłaty komunikacyjne należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

Opłatę skarbową 17 zł (pełnomocnictwo ) należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.

 


Podstawa prawna

•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego.

•    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym.

•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowe.

•    Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym  Funduszu  Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie  rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych  czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów   dokumentów w tych sprawach.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016r. w sprawie  wysokości   opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy)  rejestracyjnych i  nalepki kontrolnej oraz ich wtórników.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących  się  dystrybucją, przechowywaniem i wydawania kart pojazdów.

•    Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w prawie opłaty ewidencyjnej  stanowiącej przychód Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.                       

•    Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.04.2012r w  sprawie  trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 107.

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.