Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
GN.01 Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości skarbu państwa Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
SO.03 Uzyskanie pomocy prawnej na rzecz konsumenta od Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów
AB.01 Zgłoszenie obiektu budowlanego do rozbiórki Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.02 Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.03 Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.04 Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.05 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonanie robót budowlanych Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.06 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.07 Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.08 Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.09 Uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.10 Uzyskanie dziennika budowy Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.11 Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.12 Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.13 Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizaję inwestycji drogowej Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.14 Ustanowienie społecznego opiekuna zabytków Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.15 Umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego, o tym że zabytek podlega ochronie Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
EO.01 Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich
EO.02 Kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami powiatu Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich
EO.03 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, nadanie szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych, odmowa wpisu do ewidencji oraz wykreślenie szkół i placówek z ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich
EO.04 Uzyskiwanie wpisu, zaświadczenia oraz zgłaszanie zmian we wpisie ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich
EO.05 Uzyskanie wpisu, zaświadczenia oraz zgłoszenia zmian we wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich
GK.01 Aktualizacja Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.02 Wydanie wypisu / wypisu i wrysu / wyrysu z operatu Ewidencji Gruntów i Budynków Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.03 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - mapa ewidencyjna Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.04 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - mapa zasadnicza Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.05 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zbiór danych bazy danych EGIB Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.06 Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych EGIB Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.07 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego rejestr cen nieruchomości Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.08 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zbiór danych GESUT Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.09 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - inne materiały Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.10 Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zbiór danych BDOT500 Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.11 Zgłoszenie prac geodezyjnych Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.12 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.13 E-usługi Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GN.02 Uzyskanie decyzji o przyznaniu prawa własności działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN.03 Uzyskanie zaświadczenia o istnieniu dawnego gospodarstwa rolnego Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN.04 Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzilone pod drogi publiczne Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN.05 Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produckji rolnej Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN.06 Uzyskanie decyzji o weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN.07 Uzyskanie decyzji o ustaleniu kierunków rekultywacji gruntów lub uzyskanie decyzji o zakończeniu rekutywacji gruntów Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
KT.01 Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.02 Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych przeprowadzania badań technicznych pojazdów w związku z poszerzeniem ich uprawnień Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.03 Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.04 Uzyskanie przedłużenia ważności legitymacji instruktora nauki jazdy Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.05 Uzyskanie zaświadczenia o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.06 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzacych stację kontroli pojazdów Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.07 Wydanie decyzji zezwalającej na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.08 Wydanie decyzji zezwalającej na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.09 Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.10 ZMIANA TREŚCI ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO LUB LICENCJI NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.11 Uzyskanie dodatkowgo wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.12 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.13 Zgłaszanie zminy w zaświadczeniu na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.14 Uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.15 Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.16 Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.17 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.18 Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.19 Wydanie prawa jazdy osobie,która po raz pierwszy ubiega się o uprawnienia Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.20 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.21 Wydanie wtórnika prawa jazdy w przypadku jego utraty Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.22 Wydanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.23 Wymiana prawa jazdy wydanego przed 01. 07. 1999 r. (wydanego na blankietach starego typu) Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.24 Wydanie prawa jazdy osobie, która ubiega się o rozszerzenie uprawnień Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.25 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.26 Ubieganie się o prawo jazdy przez osoby, których dokumenty zostały odesłane przez word do starostwa po roku od ostatniego egzaminu Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.27 Wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub odbycie szkolenia okresowego Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.28 Przekroczenie 24 punktów uzyskanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.29 Zwrot zatrzymanego/ przywrócenie cofniętego prawa jazdy na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.30 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie unii europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.31 Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.32 Zwrot prawa jazdy zatrzymanego (cofniętego) na okres nieprzekraczający 1 roku Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.33 Wymiana prawa jazdy ze względu na zmianę danych w nim zawartych lub zmianę terminu ważności prawa jazdy Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.34 Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie polski Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.35 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (używany oraz nowy) Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.36 Rejestracja pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.37 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie polski Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.38 Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.39 Złożenie zawiadomienia o sprzedaży pojazdu Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.42 Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.44 Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.45 Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia lub wydanie tablicy dodatkowej. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.46 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego sprzedaży za granicę Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.47 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego zniszczenia (kasacji) za granicą Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.48 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.49 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego trwałej, zupełnej utraty Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.50 Uzyskanie adnotacji GAZ, HAK, VAT, TAXI, L, zestaw rejestrowy, współwłaściciel, barwa nadwozia, liczba miejsc, ładowność Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.51 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdu Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.52 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.53 Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.54 Rejestracja czasowa Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.55 Uzyskanie zaświadczenia art. 217 kpa Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT40 Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
OS.01 Uzyskanie zezwolenia na wykonanie prac gospodarczych w lasch nie stanowiących własności Skarbu Państwa Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.02 Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzw i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi. Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.03 Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy olasach Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.04 Uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.05 Zatwierdzenie dokumentacji hydrologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopalin Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.06 Zatwierdzenie projektu robót geologicznych Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.07 Zgłoszenie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia, w celu wykorzystania ciepła ziemi. Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.08 Przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.09 Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywne oddziaływć na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.10 Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.11 Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.12 Uyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.13 Uzyskanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.14 Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszkańców Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.15 Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.16 Uzyskanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.17 Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załacznikach AiB Rozporządzenia Rady(WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.18 Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymanie chartów lub ich mieszkańców Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.19 Udostępnianie materiałów geologicznych Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Pismo ogólne do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
SO.01 Rejestracja stowarzyszenia zwykłego Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich
SO.02 Zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich
SO.04 - Wniosek o wydanie zaświadczenia- stan prawny stowarzyszenia Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ogólne sprawy urzędowe