Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.30 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie unii europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek  o wydanie prawa jazdy, należy złożyć osobiście - dostępny w urzędzie (Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg– pokój 019, parter; oraz w Informacji – w holu głównym, parter).

Załączniki:

 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej,
 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (zdjęcie takie jak do dowodu osobistego i paszportu); fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy,
 • jeśli prawo jazdy jest niezgodne ze wzorem określonym w konwencji, konieczny jest oryginał tłumaczenia posiadanego prawa jazdy na język polski, sporządzonego lub poświadczonego przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu),
 • kserokopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że osoba studiuje co najmniej od 6 miesięcy (punkt dotyczy cudzoziemców),
 • dokumenty wymagane do przedłużenia ważności prawa jazdy tj. oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem       i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem lub innych (o ile są one wymagane).

Do wglądu:

      Dokument  tożsamości, tj.:

 • dowód osobisty lub paszport
 • (w przypadku cudzoziemców oryginał karty pobytu, wizy pobytowej),
 • oryginał prawa jazdy.

Do odbioru należy przedstawić:

 • dokument tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport
 • oryginał dotychczasowego prawa jazdy w celu przesłania do właściwego organu państwa, które je wydało

 

 • Karta usługi publicznej

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64600 Oborniki

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie dokumentów:

 • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, tel.(61) 29-73-145,

e-mail: prawajazdy@powiatobornicki.pl

 

Odbiór dokumentu prawa jazdy (w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania):

 • bezpośrednio - w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11 listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, Stanowisko ds. ewidencji kierowców , pokój 019, parter (prawo jazdy wydaje się osobie uprawnionej za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku),
 • za pośrednictwem operatora (poczta itp.) – dokument jest przesyłany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z wyjątkiem przypadków, w którym warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,
 • w razie zwrotu przez operatora prawa jazdy z powodu jego nieodebrania przez osobę uprawnioną, podlega on wydaniu po osobistym zgłoszeniu się tej osoby.

Opłaty

OPŁATY

100,00 zł - opłata za wydanie prawa jazdy,

Powyższą opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach.

Nr konta : 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492.

Opłatę można uiścić w dowolnym banku lub kartą płatniczą w Starostwie -pokój 019


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Ustawowo 30 dni od dnia złożenia niezbędnych dokumentów

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wymiana zagranicznego prawa jazdy lub odmowa wymiany następuje w drodze decyzji administracyjnej


Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Obornickiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

DODATKOWE INFORMACJE, UWAGI

 • Zagraniczne prawo jazdy, na podstawie którego wydano polskie krajowe prawo jazdy, jest przesyłane do właściwego organu państwa, które je wydało, z informacją o przyczynie wydania polskiego dokumentu.
 • Osoba składająca wniosek musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie powiatu obornickiego.
 • Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z otrzymaniem prawa jazdy można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 29-73-145.
 • Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
 • Na stronie internetowej www.info-car.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru w Urzędzie.