Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

GN.06 Uzyskanie decyzji o weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek dotyczący weryfikacji gleboznawczej gruntów położonych na terenie Powiatu Obornickiego, sporządzony na druku dostępnym w urzędzie lub na stronie internetowej urzędu.

Załączniki:

dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

zgoda właściciela na dokonanie zmian w ewidencji gruntów (w przypadku, gdy wnioskodawcą jest dzierżawca).

Karta usługi publicznej

Wniosek


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Geodezji i Nieruchomości – Referat Gospodarki Nieruchomościami (I piętro, pok. 109),

tel. (61) 29 73 124, e-mail: nieruchomosci@powiatobornicki.pl.


Opłaty

OPŁATY

Podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz część I ust. 53 załącznika do ustawy).

Wpłaty można dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach nr 64102041280000100200069161


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w ciągu dwóch miesięcy.

Do ww. terminów nie wlicza się m. in. terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresu opóźnień z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

S

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w ciągu dwóch miesięcy.

Do ww. terminów nie wlicza się m. in. terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresu opóźnień z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim dostarczeniu operatu klasyfikacyjnego. Po złożeniu wniosku przez właściciela gruntu lub dzierżawcę organ wysyła do stron postępowania zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz upoważnienia wybranego przez tut. urząd klasyfikatora do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji gruntu. Po uzyskaniu operatu klasyfikacyjnego, zawiadamia strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, a następnie wydaje decyzję administracyjną.

Odbiór decyzji: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
I piętro, pok. 115, względnie na wskazaną skrzynkę ePUAP.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w ciągu dwóch miesięcy.

Do ww. terminów nie wlicza się m. in. terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresu opóźnień z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim dostarczeniu operatu klasyfikacyjnego. Po złożeniu wniosku przez właściciela gruntu lub dzierżawcę organ wysyła do stron postępowania zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz upoważnienia wybranego przez tut. urząd klasyfikatora do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji gruntu. Po uzyskaniu operatu klasyfikacyjnego, zawiadamia strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, a następnie wydaje decyzję administracyjną.

Odbiór decyzji: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
I piętro, pok. 115, względnie na wskazaną skrzynkę ePUAP.

POSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim dostarczeniu operatu klasyfikacyjnego. Po złożeniu wniosku przez właściciela gruntu lub dzierżawcę organ wysyła do stron postępowania zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz upoważnienia wybranego przez tut. urząd klasyfikatora do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji gruntu. Po uzyskaniu operatu klasyfikacyjnego, zawiadamia strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, a następnie wydaje decyzję administracyjną.

Odbiór decyzji: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
I piętro, pok. 115, względnie na wskazaną skrzynkę ePUAP.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. Poz. 1246);
 • Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 672);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 7b ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia   17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, wówczas z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).


Dodatkowe informacje, uwagi

Na wniosek właściciela lub dzierżawcy zostaje wszczęte postępowanie dot. weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Tutejsze Starostwo przesyła stronom postępowania zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz upoważnienia wybranego przez tut. urząd klasyfikatora do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji gruntu. Po wykonaniu klasyfikacji, upoważniony klasyfikator dostarcza operat klasyfikacyjny. Zastrzeżenia do ww. projektu ustalenia klasyfikacji mogą być  zgłaszane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o możliwości zapoznania się z ww. operatem. Na zakończenie postępowania starosta wydaje decyzję administracyjną, która z dniem, w którym stanie się ostateczna, stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Koszty sporządzenia operatu klasyfikacyjnego ponosi wnioskodawca na podstawie art. 262 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).