Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

OS.07 Zgłoszenie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia, w celu wykorzystania ciepła ziemi.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie projektu robót na podstawie art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1072 ze zm.).
 • 2 egzemplarze projektu robót geologicznych dot. wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi
 • w zależności od potrzeb - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.

Karta usługi

Wniosek


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11-go Listopada 2a, 64-600 Oborniki

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, tel. (61) 2973133.

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,     II piętro, pokój 207.


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wiercenie w celu wykorzystania ciepła Ziemi, projekt robót geologicznych nie wymaga zatwierdzenia, natomiast podlega zgłoszeniu staroście.

Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych Starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu.

Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli:

1) sposób wykonania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku,

2) projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.


Podstawa prawna

 • Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1072 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 155).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji - sprzeciwu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.  


Dodatkowe informacje, uwagi

Zgodnie z art. 93 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1072 ze zm.) należy przekazać organowi administracji geologicznej, któremu zgłoszono projekt robót geologicznych - 3 egzemplarze dokumentacji geologicznej w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej na 3 informatycznych nośnikach danych, w terminie  6 miesięcy od dnia zakończenia prac. Dokumentacja geologiczna nie wymaga uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji.