Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.09 Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie  zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne, na terenie kraju (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców ( wzór dostępny na stronie urzędu)
 • wykaz pojazdów  samochodowych  zawierający:
  markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdami (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej), 
 • dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia. 

 

Załączniki:

Karta usługi

Wniosek

Wykaz pojazdów

Oświadczenie


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter) po wcześniejszym potwierdzeniu  wyżej wymienionych  dokumentów za zgodność kopii z oryginałem, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg , pokój 214, II piętro.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg , pokój 214 II piętro
tel. (0-61) 29 73 103 e-mail: m.wozniak@powiatobornicki.pl


Opłaty

Opłata za wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas nieokreślony wynosi 500 zł.

Opłata za wydanie wypisu z  zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas nieokreślony wynosi 100 zł za każdy wypis

Powyższe opłaty komunikacyjne należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne i wypisów (ilość wypisów zależy od ilości pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia).

 


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 2020., poz.256  ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2020., poz. 1546 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 poz. 2140 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca  2014r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U. z 2014r., poz. 961)

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego


Dodatkowe informacje, uwagi

Brak