Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

OS.17 Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załacznikach AiB Rozporządzenia Rady(WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom.

Załączniki:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • kserokopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, albo
 • kserokopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
 • kserokopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
 • kserokopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia,
 • wyżej wymienione kopie dokumentów powinny być, zaopatrzone w numer nadawany według numeracji ciągłej, datę wystawienia, pieczęć i podpis osoby sprzedającej, informację o liczbie zwierząt, dla których została wystawiona, a jeżeli kopiowany dokument dotyczy więcej niż jednego gatunku, także o ich przynależności gatunkowej.

Karta usługi

wniosek o rejestrację zwierząt

wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska, Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 207, II piętro tel. 61 29 73 136,  e-mail srodowisko@powiatobornicki.pl

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez Wnioskodawcę albo jego pełnomocnika , II piętro, pokój 207


Opłaty

Opłatę skarbową za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt w wysokości 26,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64 - 600 Oborniki.
konto PKO BP Oborniki, nr rachunku : 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeden miesiąc

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dokonanie wpisu do rejestru i wydanie zaświadczenia.


Podstawa prawna

 • Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( t. j. Dz. U.  2019 r. poz. 1000 ze zm. ).
 • Ustawa z dnia 07 października 1999 r. o języku polskim ( t. j. Dz. U.  2019. poz. 1480 ze zm. ).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejście w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci.

W  związku z tym, iż językiem urzędowym organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne jest język polski, wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia przetłumaczonych dokumentów potwierdzających legalność pochodzenia zwierząt, które mają zostać wpisane do rejestru. Tłumaczenie z języka obcego na język polski winno być poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika - II piętro, pok. 207 tel.61 2973 136.