Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.01 Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (dostępny
  w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, oryginał do wglądu,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymaganą przepisami szczególnymi praktykę, oryginał do wglądu,
 • kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów, oryginał do wglądu,
 • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, oryginał do wglądu.

 

Do wglądu:

 • dowód osobisty.

Karta usługi

Wniosek


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

 

Biuro Podawcze (parter), po uprzednim przedłożeniu do wglądu oryginałów ww. załączników w pokoju 214, II piętro.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg, pokój 214, parter,
tel. (0-61) 29 73 103

e-mail:m.wozniak@powiatobornicki.pl


Opłaty

Za wydane uprawnienie do przeprowadzania badań technicznych pojazdów – opłata skarbowa w wysokości 48 PLN.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 2020., poz.256.),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. 2021r., poz.450.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2020r., poz. 1546.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 103.

 1. Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny.

1a. Egzamin, o którym mowa w pkt. 1 , przeprowadza za opłatą komisja powołana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

1b. Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, o których mowa w pkt. 1, rozumie się:

1) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane                          6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo

2) średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

3) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

4) średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki                      w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

1c. Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w pkt.  1, jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów  w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

1d. Zwolnienie, o którym mowa w pkt.  1c, następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.

1e. Do okresu praktyki, o którym mowa w pkt.  1b pkt 1 i 3, wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1. ustawy.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania diagnosty