Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

OS.09 Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywne oddziaływć na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie powinno zawierać:

a. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

b. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

c. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;

d. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);

e. wielkość i rodzaj emisji;

f. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;

g. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

2. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW
i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa
w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:

a. sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);

b. numerze REGON prowadzącego instalację;

c. nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;

d. rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw,
dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;

e. rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;

f. obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;

g. dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana – dowód
na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r.
albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;

h. przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

3. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW
i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa
w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

a. z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem
20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem
19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku;            

b. z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r.,
a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku
do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

4. Ponadto, do zgłoszenia należy dołączyć:

a. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

b. pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

 

 

 

Karta usługi

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki

Biuro podawcze (parter)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 


Opłaty

Opłaty skarbowe:

1. 120,00 zł – opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia;

2. 17,00 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe należy wnieść z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, tj. z chwilą złożenia zgłoszenia, na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Obornikach

ul. Marszałka J. Piłsudskiego, 64-600 Oborniki

PKO BP S.A. 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Termin ten biegnie od dnia uzupełnienia braków lub doprecyzowania treści zgłoszenia.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY (OPIS PROCEDURY)

1. Niezwłocznie po wpływie zgłoszenia zostaje ono rozpatrzone.

2. W przypadku złożenia niekompletnego zgłoszenia zostaje wysłane wezwanie do uzupełnienia braków.

3. Nieuzupełnienie braków formalnych skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania.

4. Rozstrzygnięcie w formie:

a. tzw. milcząca zgoda organu (przyjęcie zgłoszenia);

b. wydanie decyzji wyrażającej sprzeciw.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881).

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1510).

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

9. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860).

10. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r.
poz. 2142 ze zm.).


Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o wniesieniu sprzeciwu, stronie przysługuje prawo odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego,
w terminie 14 dni od dnia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

OSOBA DO KONTAKTU

Paulina Nowicka

tel. 61 29 73 135

e-mail: email@p.nowicka.powiatobornicki.pl