Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

EO.05 Uzyskanie wpisu, zaświadczenia oraz zgłoszenia zmian we wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych komitet założycielski lub zarząd (w przypadku wyboru władz na zebraniu założycielskim) klubu sportowego składa:

1) wniosek o uzyskanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych;

2) 2 egzemplarze statutu (zawierający informacje podane w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach);

3) listę członków założycieli (co najmniej 7 osób) zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;

4) informację o adresie siedziby klubu;

5) protokół z zebrania założycielskiego wraz z listą obecności i uchwałami:

 • o utworzeniu uczniowskiego klubu sportowego,
 • o przyjęciu statutu,
 • o powołaniu komitetu założycielskiego,
 • w przypadku wyboru władz na zebraniu założycielskim – uchwały
  o wyborze władz stowarzyszenia.

W przypadku wyboru zarządu i komisji rewizyjnej na zebraniu założycielskim należy dołączyć również uchwały o wyborze zarządu oraz wyborze komisji rewizyjnej, podjęte zgodnie ze statutem klubu. W przypadku, gdy organy klubu nie zostaną wybrane, wówczas po dokonaniu wpisu klubu do ewidencji, komitet założycielski niezwłocznie zwołuje walne zebranie członków klubu w celu wyboru zarządu oraz komisji rewizyjnej. Po dokonaniu wyboru organów klubu przedstawiciele zarządu składają wniosek w sprawie wpisu do ewidencji klubów składu osobowego organów klubu oraz danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych klubu.

 

 1. W przypadku zmian we wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
  w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany danych należy złożyć:
 • wniosek o dokonanie zmian w ewidencji;
 • protokół z walnego zebrania;
 • podjęte uchwały dot. zmian (w przypadku zmiany statutu 1 egzemplarz jednolitego tekstu statutu po zmianach podpisany przez osoby uprawnione;
 • listę obecności wraz z podpisami członków uczestniczących w zebraniu.

 

 1. W przypadku uzyskania zaświadczenia o wpisie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych należy złożyć:
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

 

Wzory wniosków znajdują się w załącznikach. Wraz z wymienionymi dokumentami należy złożyć je w siedzibie starosty, właściwego ze względu na siedzibę klubu.

wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych: /pliki/powiatobornicki/pliki/wniosek%20wpis%20UKS(2).doc

wniosek o dokonanie zmian w ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych: /pliki/powiatobornicki/pliki/wniosek%20zmiany%20w%20uczniowskich%20klubach%20sportowych.doc

wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych: /pliki/powiatobornicki/pliki/wniosek%20za%C5%9Bwiadczenie%20UKS(1).doc


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich

II piętro pok. 217, email: oswiata@powiatobornicki.pl, tel. 061 29 73 160, 061 29 73 104


Opłaty

Uczniowskie Kluby Sportowe są zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wydanie decyzji o wpisie: w ciągu 30 dni od dnia, w którym wnioskodawca przedstawi wszystkie wymagane dokumenty.
 2. Wydanie decyzji w przypadku zmian we wpisie: w ciągu 30 dni od dnia,
  w którym wnioskodawca przedstawi wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Wydanie zaświadczenia: niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Starostwa na jeden z poniższych sposobów:

 1. przesłać pocztą tradycyjną;
 2. złożyć bezpośrednio Biurze Podawczym (parter) Starostwa Powiatowego w Obornikach w godzinach jego pracy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261);
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. 243.1449 ).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeszeniu się prawa wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staję się ostateczna i prawomocna. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, zaś wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.

UKS muszą uzyskać numer REGON i NIP. Mają też obowiązek informować o zmianie danych, które zgłosiły do rejestru REGON/ NIP (np. o zmianie siedziby).

W terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany danych należy złożyć do organu ewidencyjnego wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji.