Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.17 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, (dostępny w urzędzie lub na  stronie internetowej)

Załączniki:

 • kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na transport drogowy osób,
 • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu  specjalnego;
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 •  schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi (oryginał do wglądu),
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 • cennik,
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (wyłącznie autobusy),
 • dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym osób.

 

Załączniki:

Karta usługi

Wniosek


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter) ) po wcześniejszym potwierdzeniu  wyżej wymienionych  dokumentów za zgodność kopii z oryginałem, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg , pokój 214, II piętro

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg, pokój 214 II piętro
tel. (0-61) 29 73 103  e-mail: m.wozniak@powiatobornicki.pl


Opłaty

Za wydanie zezwolenia na  przewozy regularne:

 Okres ważności zezwolenia

 Opłata

  Do 1 roku

 250 zł.

  Do 2 lat

 300 zł.

  Do 3 lat

 350 zł.

  Do 4 lat

 450 zł.

  Do 5 lat

 550 zł.

 

OPŁATY

Za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne:

 Okres ważności zezwolenia

 Opłata

  Do 1 roku

 125 zł.

  Do 2 lat

 150 zł.

  Do 3 lat

 175 zł.

  Do 4 lat

 225 zł.

  Do 5 lat

 275 zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Powyższe opłaty komunikacyjne należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

 

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161

 


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁAWWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 2020., poz.256 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2020r., poz. 1546 ze zm..),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r.  poz. 2140. ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 20174r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. z 2017r., poz.1605 t. j.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie


Dodatkowe informacje, uwagi

Brak