Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.32 Zwrot prawa jazdy zatrzymanego (cofniętego) na okres nieprzekraczający 1 roku

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek  o wydanie prawa jazdy, należy złożyć osobiście -  dostępny w urzędzie (Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – pokój 019, parter; oraz w Informacji – w holu głównym, parter),
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty ewidencyjnej / skarbowej,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – jeżeli osoba była skierowana na takie badania,

Do wglądu:

      Dokument  tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport

Karta usługi publicznej


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64600 Oborniki

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie dokumentów:

 • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, tel.(61) 29-73-145,

e-mail: prawajazdy@powiatobornicki.pl

Odbiór dokumentu prawa jazdy (w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania):

 • bezpośrednio - w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11 listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, Stanowisko ds. ewidencji kierowców , pokój 019, parter (prawo jazdy wydaje się osobie uprawnionej za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku),
 • za pośrednictwem poczty – dokument jest przesyłany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 • w razie zwrotu przez pocztę prawa jazdy z powodu jego nieodebrania przez osobę uprawnioną, podlega on wydaniu po osobistym zgłoszeniu się tej osoby.

Opłaty

OPŁATY

 • Opłata za wyprodukowanie dokumentu prawa jazdy (jeżeli istnieje konieczność wymiany)

100,00 zł - opłata za wydanie prawa jazdy,

Opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta : 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

 • Opłata skarbowa  10 zł – decyzja o przywróceniu uprawnień

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Nr konta: 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161.

Opłatę można uiścić w dowolnym banku lub kartą płatniczą w Starostwie -pokój 019.

 


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji  lub wyjaśnień – bez zbędnej zwłoki,
 • Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – do 1 miesiąca,

Sprawy szczególnie skomplikowane – do 2 miesięcy

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W przypadku spełnienia przesłanek określonych w Ustawie o kierujących pojazdami do zwrotu prawa jazdy lub przywrócenia cofniętych uprawnień organ wydaje kierowcy prawo jazdy.

Zmiana danych zawartych w prawie jazdy (nazwisko, ważność itp.) związana jest z wymianą dokumentu prawa jazdy.


Podstawa prawna

 

PODSTAWA PRAWNA


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Obornickiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

DODATKOWE INFORMACJE, UWAGI

 • Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
 • Osoba składająca wniosek musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie powiatu obornickiego.
 • Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z prawami jazdy można uzyskać pod numerem telefonu:  (61) 29-73-145.