Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

AB.12 Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek w postaci elektronicznej:

Wniosek w formie elektronicznej można pobrać na stronie internetowej Starostwa.

Wniosek elektroniczny powinien zostać przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa wraz z załącznikami.

Wniosek w postaci papierowej

Wniosek wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane można pobrać na stronie internetowej Starostwa, bądź w Starostwie.

Karta usługi publicznej

Wniosek

Pełnomocnictwo przedkłada się na piśmie w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem wraz z uiszczoną opłatą skarbową.


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa

 tel. 61 29 73 121 lub 61 29 73 144

e-mail: budownictwo@powiatobornicki.pl


Opłaty

Za pełnomocnictwo – opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto: PKO BP S.A. 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161

nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków formalnych wzywa się Inwestora do uzupełnienia wniosku w określonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Wezwania wydawane w trybie administracyjnym przesyłane są do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.

Postępowanie kończy wydanie zaświadczenia.


Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Obornickiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Brak