Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

SO.01 Rejestracja stowarzyszenia zwykłego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek na piśmie o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
wniosek: /pliki/powiatobornicki/pliki/Wniosek%20o%20wpis%20do%20ewidencji%20stowarzysze%C5%84%20zwyk%C5%82ych.docx

Załączniki :

 1. protokół z zebrania założycielskiego oraz uchwały: o powołaniu stowarzyszenia zwykłego, o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/zarządu/komisji rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych
  w regulaminie) i o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia,
 2. regulamin działalności
  (regulamin określa w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,
  jeżeli stowarzyszenie zwykłe zamierza posiadać zarząd oraz organ kontroli wewnętrznej, w regulaminie określa tryb wyboru, uzupełnienia składu, kompetencje ww. organów, warunki ważności uchwał zarządu oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych),
 3. lista założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli
  (co najmniej 3 osoby),
 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu (stowarzyszenie zamierzające posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb
  jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych),
 5. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 6. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich, tel. 61 29 73 102, e-mail e.kaminska@powiatobornicki.pl


Opłaty

Brak opłat.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

7 dni od dnia wpływu wniosku jeżeli nie został złożony wniosek sądu rejestrowego o zakazie założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dokonanie wpisu do ewidencji. Zawiadomienie przedstawiciela lub zarząd stowarzyszenia zwykłego o dokonaniu wpisu do ewidencji lub bezskuteczności wniosku o wpis.


Podstawa prawna

 1. Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (tj. Dz.U.  z 2017 r. poz. 210 ze zmianami)
 2. Ustawa o opłatach skarbowych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zmianami)

 

 

 


Tryb odwoławczy

Zgodnie z procedurą obowiązującą przed sądem rejestrowym od postanowienia o zakazaniu założenia stowarzyszenia zwykłego


Dodatkowe informacje, uwagi

Brak.