Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.25 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek  o wydanie prawa jazdy, należy złożyć osobiście-  dostępny w urzędzie (Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – pokój 019, parter; oraz w Informacji – w holu głównym, parter).

Załączniki:

 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (zdjęcie takie jak do dowodu osobistego i paszportu); fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy (oryginał do wglądu),
 • oryginał tłumaczenia posiadanego prawa jazdy na język polski sporządzonego lub poświadczonego  przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (kopia tłumaczonego dokumentu stanowi integralną część przedkładanego tłumaczenia),
 • w przypadku cudzoziemców - kserokopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że  osoba studiuje co najmniej od 6 miesięcy (oryginał do wglądu),

 

Do wglądu:

 • dokument  tożsamości, tj.  dowód osobisty lub paszport
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej (należy dostarczyć po zdanym egzaminie).

Na podstawie powyższych dokumentów organ generuje profil kandydata na kierowcę (PKK), który jest niezbędny do zapisania się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Do odbioru należy przedstawić:

 • dokument  tożsamości, tj.  dowód osobisty lub paszport,
 • oryginał dotychczasowego prawa jazdy w celu przesłania do właściwego organu państwa, które je wydało

 

Karta usługi publicznej/pliki/powiatobornicki/pliki/karta%20KT%2025%20-%20lipiec%202023%20.pdf


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie dokumentów:

 

 • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, tel. (61)29-73-145,

e-mail: prawajazdy@powiatobornicki.pl

 • Załatwienie formalności związanych z zapisaniem się na egzamin: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (na podstawie otrzymanego od organu profilu kandydata na kierowcę - PKK).

 

Odbiór dokumentu prawa jazdy (w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania):

 

 • bezpośrednio - w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11 listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, Stanowisko ds. ewidencji kierowców , pokój 019, parter (prawo jazdy wydaje się osobie uprawnionej za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku),
 • za pośrednictwem operatora (poczta itp.) – dokument jest przesyłany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z wyjątkiem przypadków, w którym warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,
 • w razie zwrotu przez operatora prawa jazdy z powodu jego nieodebrania przez osobę uprawnioną, podlega on wydaniu po osobistym zgłoszeniu się tej osoby.
 • Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z otrzymaniem prawa jazdy można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 29-73-145.
 • Na stronie internetowej www.info-car.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru w Urzędzie.

Opłaty

OPŁATY                                                                                           

100,00 zł - opłata za wydanie prawa jazdy,

Powyższe opłaty należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach.

Nr konta : 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492.

Opłatę można uiścić w dowolnym banku lub kartą płatniczą w Starostwie -pokój 019.

Po zdaniu egzaminu dowód uiszczenia powyższych opłat należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, pokój nr 019, parter.

Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Ustawowo 30 dni od dnia złożenia niezbędnych dokumentów i po otrzymaniu od ośrodka egzaminowania – informacji o pozytywnym wyniku egzaminu teoretycznego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wymiana zagranicznego prawa jazdy lub odmowa wymiany następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 


Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Obornickiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

DODATKOWE INFORMACJE, UWAGI

 • Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym – dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego,
 • Przed przystąpieniem do egzaminu należy zgłosić się do właściwego organu (starostwa)  z wnioskiem  i wymaganymi dokumentami w celu wygenerowania numeru profilu kandydata na kierowcę (PKK),
 •  Z wygenerowanym numerem profilu kandydata na kierowcę (PKK) należy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu zapisania na egzamin,
 • W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej, starostwo musi wystąpić do organu, który wydał to prawo jazdy, o potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy.
 • Osoba składająca wniosek musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie powiatu obornickiego.
 • Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
 • Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z otrzymaniem prawa jazdy można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 29-73-145.

Na stronie internetowej www.info-car.pl