Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

AB.10 Uzyskanie dziennika budowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek można pobrać na stronie internetowej Starostwa, bądź w Starostwie.

Karta usługi publicznej

Wniosek o uzyskanie dziennika budowy

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

Załączniki do wniosku:

 1. nieopisany dziennik budowy
 2. kopia pierwszej strony decyzji o pozwoleniu na budowę
 3. pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa

tel. 61 29 73 121 lub 61 29 73 144

e-mail: budownictwo@powiatobornicki.pl


Opłaty

Za pełnomocnictwo – opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto: PKO BP S.A. 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161

nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

Ostemplowanie dziennika budowy nie podlega opłacie.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 3 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków formalnych wzywa się Inwestora do uzupełnienia wniosku w określonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Wezwania wydawane w trybie administracyjnym przesyłane są do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.

Sprawę kończy wydanie ostemplowanego dziennika budowy.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 1686).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

Dziennik prowadzi się w taki sposób, aby z zawartych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, montażu lub rozbiórki.

Wpisów w dzienniku dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron. Zamieszcza się je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie uzupełnień.

Do dziennika załącza się protokoły związane z budową lub sporządzone w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Dziennik znajduje się stale na terenie budowy i jest dostępny dla osób upoważnionych, o których mowa w art. 45 ust. 8 ustawy Prawo budowlane.

W przypadku gdy nie ma możliwości bezpiecznego przechowywania dziennika na terenie budowy, kierownik budowy może przechowywać go w innym miejscu zapewniającym szybki dostęp do niego osobom upoważnionym, o których mowa w art. 45 ust. 8 ustawy.

Dziennik przechowuje się w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.