Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

GK.11 Zgłoszenie prac geodezyjnych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC

 1. Wniosek w treści zgodny z formularzem ZG-1 stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1316).
 2. Dokumenty potwierdzające, ze zgłaszający pracę jest uprawniony do wykonywania prac geodezyjnych oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (do wglądu).

PO ZAKOŃCZENIU PRAC

 1. Zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

 

Karta usług publicznych GK.11

Zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych (dotyczy prac zgłoszonych do 30.07.2020r.)

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych(dotyczy prac zgłaszanych po 31.07.2020r.)

  Zgłoszenie prac geodezyjnych

 Zgłoszenie prac geodezyjnych uzupełnienie


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Geodezji i Nieruchomości,

Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

pok. 22, tel. 61 29 73 150, e-mail zasoby@powiatobornicki.pl

 


Opłaty

 1. Za udostępnienie materiałów zasobu, w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej lub jego uzupełnieniem, pobiera się opłatę zryczałtowaną, której wysokość jest uzależniona od wielkości obszaru wskazanego w tym zgłoszeniu lub jego uzupełnieniu.
 2. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1316).
 3. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia określa Dokument Obliczenia Opłaty, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1322).
 4. Stawki opłat za udostępnienie materiałów zasobu, określone w załączniku do ustawy, podlegają corocznej waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
  W przypadku gdy wskaźnik ten ma wartość ujemną, stawki opłat nie ulegają zmianie. Minister właściwy do spraw administracji publicznej ogłasza, najpóźniej do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokości zwaloryzowanych stawek, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia następnego roku.
 5. Opłaty można dokonać po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Obornikach nr: 29 1020 4027 0000 1002 1778 4373 w tytule przelewu należy wpisać nr Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Organ otrzymując zgłoszenie pracy geodezyjnej, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów niezwłocznie lub nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty. Termin ten ma także zastosowanie do udostępnienia materiałów zasobu w związku z uzupełnieniem zgłoszenia prac.
 2. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.
 3. Organ, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych, weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, dla obszaru objętego zgłoszeniem prac:
 1. do 1 ha - nie później niż w terminie 7 dni roboczych,
 2. powyżej 1 ha do 10 ha - nie później niż w terminie 10 dni roboczych,
 3. powyżej 10 ha - nie później niż w terminie 20 dni roboczych.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Osobiście w siedzibie urzędu,
 2. Poprzez pocztę tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 3. Elektronicznie z wykorzystaniem systemu internetowego GEO-INFO i.Kerg lub elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1316).
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 października 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183).
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz U. z 2020 r., poz. 1316).
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322).
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1459).

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie przysługuje tylko w przypadku wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 12b ust. 8 lub art. 40f ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Starosty Obornickiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu, zamieszczają w publikowanych opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału.

UWAGA:

Zgodnie Art. 48a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne: „Kto wykorzystuje materiały zasobu niezgodnie z art. 12 ust. 8, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty zryczałtowanej wniesionej w związku ze zgłoszeniem prac i jego uzupełnieniem, do których udostępnione zostały te materiały”.

Na podstawie art. 40a ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie pobiera się opłat za udostępnianie zbiorów bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych ( BDSOG )

Osnowa pozioma szczegółowa 3 kl. (OSSP03) [POBIERZ]

Osnowa wysokościowa szczegółowa 3 kl. (OSSW04) [POBIERZ]