Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

EO.04 Uzyskiwanie wpisu, zaświadczenia oraz zgłaszanie zmian we wpisie ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, komitet założycielski lub zarząd (w przypadku wyboru władz na zebraniu założycielskim) klubu sportowego składa:
 • wniosek o uzyskanie wpisu do ewidencji klubów sportowych, działających
  w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
 • 2 egzemplarze statutu (zawierający informacje podane w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach);
 • listę członków założycieli (co najmniej 7 osób) zawierającą imiona i nazwiska, datę
  i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
 • informację o adresie siedziby klubu;
 • protokół z zebrania założycielskiego wraz z listą obecności i uchwałami:
 • o utworzeniu klubu sportowego,
 • o przyjęciu statutu,
 • o powołaniu komitetu założycielskiego,
 • w przypadku wyboru władz na zebraniu założycielskim – uchwały o wyborze władz stowarzyszenia.

W przypadku wyboru zarządu i komisji rewizyjnej na zebraniu założycielskim należy dołączyć również uchwały o wyborze zarządu oraz wyborze komisji rewizyjnej, podjęte zgodnie
ze statutem klubu. W przypadku, gdy organy klubu nie zostaną wybrane, wówczas
po dokonaniu wpisu klubu do ewidencji, komitet założycielski niezwłocznie zwołuje walne zebranie członków klubu w celu wyboru zarządu oraz komisji rewizyjnej. Po dokonaniu wyboru organów klubu przedstawiciele zarządu składają wniosek w sprawie wpisu
do ewidencji klubów składu osobowego organów klubu oraz danych osób upoważnionych
do zaciągania zobowiązań majątkowych klubu.

 1. W przypadku zmian we wpisie do ewidencji klubów sportowych działających
  w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany danych należy złożyć:
 • wniosek o dokonanie zmian w ewidencji;
 • protokół z walnego zebrania;
 • podjęte uchwały dot. zmian (w przypadku zmiany statutu 1 egzemplarz jednolitego tekstu statutu po zmianach podpisany przez osoby uprawnione);
 • listę obecności wraz z podpisami członków uczestniczących w zebraniu.

 

 1. W przypadku uzyskania zaświadczenia o wpisie z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej należy złożyć:
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Wzory wniosków znajdują się w załącznikach. Wraz z wymienionymi dokumentami należy złożyć je w siedzibie starosty, właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

 

wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji  klubów  sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej: /pliki/powiatobornicki/pliki/wniosek%20wpis%20klubu%20sportowego(1).doc

wniosek o dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej:   /pliki/powiatobornicki/pliki/wniosek%20zmiany%20w%20klubach%20sportowych.doc

wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej: /pliki/powiatobornicki/pliki/wniosek%20za%C5%9Bwiadczenie%20kluby%20sportowe(1).doc


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich

II piętro pok. 217, email: oswiata@powiatobornicki.pl, tel. 061 29 73 160, 061 29 73 104


Opłaty

OPŁATY

 1. Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (na mocy ustawy z dnia
  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
 2. Wydanie decyzji w sprawie zmian we wpisie z ewidencji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł
  (na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
 3. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (na mocy ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

 

Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, prowadzone przez konto PKO BP S.A. numer: 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wydanie decyzji o wpisie: w ciągu 30 dni od dnia, w którym wnioskodawca przedstawi wszystkie wymagane dokumenty.
 2. Wydanie decyzji w przypadku zmian we wpisie: w ciągu 30 dni od dnia, w którym wnioskodawca przedstawi wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Wydanie zaświadczenia: niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Starostwa na jeden z poniższych sposobów:

 1. przesłać pocztą tradycyjną;
 2. złożyć bezpośrednio Biurze Podawczym (parter) Starostwa Powiatowego w Obornikach w godzinach jego pracy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261);
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. 243.1449 ).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeszeniu się prawa wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staję się ostateczna i prawomocna. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, zaś wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Kluby sportowe, działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej muszą uzyskać numer REGON i NIP. Mają też obowiązek informować o zmianie danych, które zgłosiły do rejestru REGON/ NIP (np. o zmianie siedziby).

W terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany danych należy złożyć do organu ewidencyjnego wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji.