Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.08 Wydanie decyzji zezwalającej na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o wydanie zgody na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej w pojeździe (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • Oświadczenie właściciela pojazdu składane pod odpowiedzialnością karną, w przypadku braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej,
 • Dowód rejestracyjny pojazdu (kopia + oryginał do wglądu)
 • Karta pojazdu, o ile była wydana (kopia + oryginał do wglądu)
 • Dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np. wyciąg z KRS, jeżeli zachodzi konieczność (kopia + oryginał do wglądu)
 • Pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji
 • Dowód opłaty za pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagany)

Do wglądu:

 • dowód osobisty
 • ważna polisa OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia

  Karta usług

Wniosek

Oświadczenie


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki.

Biuro Podawcze (parter), po uprzednim po uprzednim przedłożeniu do wglądu oryginałów ww. załączników w pokoju 214, II piętro.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg , pokój 214, parter,
tel. (0-61) 29 73 103

e-mail: m.wozniak@powiatobornicki.pl


Opłaty

Za wydanie decyzji administracyjnej  - opłata skarbowa 10 PLN, nazwa odbiorcy Urząd Miejski w Obornikach,       konto nr: 64102041280000100200069161

Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność  złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 PLN - wpłata jak wyżej.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁAWWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U 2020r. poz.256 ze zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2021r. poz. 450 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. 2020r. poz.1546 ze zm.),

Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. 2018r. poz.473 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. 2017r. poz.2355 ze zm.),


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Oświadczenie  pod odpowiedzialnością karną, stanowiące załącznik do przedmiotowego wniosku, należy podpisać własnoręcznie, w obecności urzędnika (Wydział Komunikacji i Rozwoju  - pokój 214, II piętro).