Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.45 Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia lub wydanie tablicy dodatkowej.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek  – druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.
 • oryginał dowodu rejestracyjnego należy przedłożyć przy odbiorze wtórnika tablic rejestracyjnych

Załączniki:

 • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o zagubieniu tablic(y),
 • pozostałą tablicę rejestracyjną w przypadku kiedy właściciel wnioskuje o wydanie wtórnika tylko jednej z dwóch tablic – w momencie odbioru należy dostarczyć drugą , w celu ponownej legalizacji obu tablic,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego

UWAGA: Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu - tzw. "białych".

 

WNIOSEK O WTÓRNIK

WNIOSEK O WYDANIE DODATKOWEJ TABLICY LUB JEJ WTÓRNIKA

Oświadczenie

 

 

 

 

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Pokój 018 (parter)

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 018, parter,

tel. (0-61) 29 73 143, tel. (0-61) 29 73 105, tel. (0-61) 29 73 107

e-mail: a.szrama@powiatobornicki.pl


Opłaty

Uiszcza się opłatę za wydanie nowych tablic(y) i znaków legalizacyjnych w następującej wysokości dla poszczególnych pojazdów:

1. Wtórnik jednej z tablic, w przypadku pojazdu samochodowego, z wyłączeniem motocykla – 52,5 zł

 • opłata rejestracyjna 52,50 zł

2. Wtórnik dwóch tablic rejestracyjnych w przypadku pojazdu samochodowego, z wyłączenie

Motocykla - 92,5 zł

 • opłata rejestracyjna 92,50 zł

3. Wtórnik tablicy do motocykla, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego – 52,50 zł

 • opłata rejestracyjna 52,50 zł

4. Wtórnik tablicy do motoroweru – 42,50 zł

 • opłata rejestracyjna 42,50 zł

5. Wtórnik jednej tablicy rejestracyjnej, w przypadku tablicy samochodowej indywidualnej – 52,50 zł

 • opłata rejestracyjna 52,50 zł

6. Wtórnik dwóch tablic rejestracyjnych, w przypadku tablic samochodowych indywidualnych – 92,5 zł

 • opłata rejestracyjna 92,50 zł

 

Powyższe opłaty komunikacyjne należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

 

Nr konta: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161

 


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁAWWIENIA SPRAWY

Po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta. Realizacja zamówienia następuje przeważnie w przeciągu kilku kolejnych dni roboczych i jest zależna od producenta tablic. Klient każdorazowo jest informowany o terminie odbioru po złożeniu wniosku.

UWAGA:

Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu może ubiegać się o wydanie dla pojazdu tablic tymczasowych i pozwolenia czasowego. Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.

Po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta. Realizacja zamówienia następuje przeważnie w przeciągu kilku kolejnych dni roboczych i jest zależna od producenta tablic. Klient każdorazowo jest informowany o terminie odbioru po złożeniu wniosku.

 


Podstawa prawna

•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego.

•    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym.

•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

•    Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym  Funduszu  Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych  czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów    dokumentów w tych sprawach.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016r. w sprawie wysokości    opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy)  rejestracyjnych i  nalepki kontrolnej oraz ich wtórników.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokumentów   stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących  się  dystrybucją, przechowywaniem i wydawania kart pojazdów.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i   trybu  wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu.

•    Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie   wysokości  opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik.

•    Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w prawie opłaty ewidencyjnej   stanowiącej przychód Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.                           

•    Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.04.2012r w  sprawie  trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 107.Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.