Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.55 Uzyskanie zaświadczenia art. 217 kpa

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek,
 • oświadczenie właściciela o utracie dowodu rejestracyjnego,
 • opłata skarbowa (17 zł - Urząd Miejski w Obornikach)
 • oryginały wszystkich dowodów własności (począwszy od  właściciela  z dowodu rejestracyjnego) lub uwierzytelnione notarialnie kserokopie dowodów własności,
 • pełnomocnictwo

WNIOSEK art 217

 

oświadczenie

pełnomocnictwo

 

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Pocztą - Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Pokój 018 (parter)

Biuro Podawcze (parter)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 018, parter,
tel. (0-61) 29 73 175

e-mail: k.bartoszewicz@powiatobornicki.pl

 


Opłaty

Należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł .

Powyższą opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

nr 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161 tytułem opłata skarbowa.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie zaświadczenia.


Podstawa prawna

•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.,      poz.2096 z późniejszymi zmianami),

•    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2020 poz 110 t.j)

•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2019r., poz. 1000 t.j),

•    Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym      Funduszu  Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

    ( Dz.U.2019 poz 2214 tj)

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie         rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz.U. 2017r. poz.      2355 z późniejszymi zmianami),

 

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych         czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów         dokumentów w tych sprawach  ( Dz. U.2019 r., poz.2130 tj),

 

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016r. w sprawie      wysokości    opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy)      rejestracyjnych i  nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. 2019r., poz. 1840 )

 

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokumentów         stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących      się    dystrybucją, przechowywaniem i wydawania kart pojazdów ( Dz.U. 2014r., poz. 431 z      późniejszymi zmianami),

 

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i      trybu  wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu ( Dz.U. 2014r., poz. 451 z      późniejszymi zmianami),

 

•    Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie      wysokości  opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. 2016r., poz. 457 z późniejszymi      zmianami),

 

•    Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w prawie opłaty ewidencyjnej      stanowiącej przychód Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz.U 2019r. poz.      2546),                             

 

•    Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.04.2012r w      sprawie  trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku      legalizacyjnego (Dz. U 2016r 1084 z późniejszymi zmianami)


Tryb odwoławczy

brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 107.

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.