Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

OS.10 Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek spełniający wymagania z art. 42 ust.1 ustawy o odpadów z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).

Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów, który powinien zawierać:

 1.  numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 2.  wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania (odpadom należy także nadać kod zgodnie z katalogiem odpadów); w przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
 3.  oznaczenie miejsca zbierania odpadów (należy wskazać adres zakładu – obiektu, nr ewidencyjny działki);
 4.  wskazanie:
  1. miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  2. maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  3. największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  4. całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

                          Magazynowanie odpadów odbywać się powinno zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach szczególnych o postępowaniu z odpadami);

 1.  szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
 2.  przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska  (m.in.:
 1. informację o tytule prawnym wnioskodawcy do terenu, na którym magazynuje, zbiera odpady, 
 2. informację o dokumentach potwierdzających, że zbieranie odpadów zlokalizowano zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (informacja o zgodności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego – przedstawić decyzję o warunkach zabudowy);
 3. informację o dokumentach określających funkcję obiektu budowlanego, potwierdzających możliwość prowadzenia w tym obiekcie zbierania odpadów tj. informacja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub informacja o przyjętym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego);
 1.       oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
 2.       opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 3.       opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem
  i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 4. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a  ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach  – nie dotyczy odpadów obojętnych,
 5. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Uwaga! - Informacje przedstawione we wniosku muszą wskazywać na to, że zbieranie odpadów będzie prowadzone w sposób uwzględniający zasady gospodarki odpadami i warunki określone w ustawie o odpadach oraz w innych przepisach o odpadach.

Odmowa wydania zezwolenia na zbieranie odpadów jest konieczna w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:

1)    mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska;

2)    jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;

3)    jest niezgodny z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego.

 

Ponadto właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie  odpadów:

 1. w przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska;
 2. w przypadku postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej lub zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym (art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach) oraz w postanowieniu (art. 42 ust. 4c);
 3. przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli w stosunku do:
 1. tego przedsiębiorcy lub
 2. wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu tego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

–    wydano decyzję, o której mowa w art. 47 ust. 2, a nie minęło 10 lat od dnia, gdy decyzja
o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna;

 1. jeżeli wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu tego przedsiębiorcy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję, o której mowa w art. 47 ust. 2 (decyzja o cofnięciu zezwolenia), a nie minęło 10 lat od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna;
 2. przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli osoba ta została ukarana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 3. przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli:
 1. wobec przedsiębiorcy prawomocnie orzeczono karę pieniężną za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 2. wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego przedsiębiorcy jest osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 1. przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli trzykrotnie:
 1. będący osobą fizyczną wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu tego przedsiębiorcy został skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub nałożono na niego grzywnę
  w drodze mandatu karnego za wykroczenia, o których mowa w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191,
 1. wymierzono mu administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach,
  w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł:

– temu przedsiębiorcy,

– wspólnikowi, prokurentowi, członkowi zarządu lub członkowi rady nadzorczej tego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,

– innemu przedsiębiorcy, którego wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu, w czasie gdy zostało popełnione naruszenie, z powodu którego wymierzono administracyjną karę pieniężną, jest lub był wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów składającego wniosek;

 1. przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli co najmniej trzykrotnie:
 1. został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za wykroczenia, o których mowa w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191,
 2. wymierzono mu administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach,
  w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.
 1. w przypadku gdy na terenie, którego wniosek dotyczy, nie ma instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, wskazanych we wniosku, o którym mowa w art. 42 ust. 2;
 2. w razie stwierdzenia, że zabezpieczenie roszczeń nie zostało ustanowione lub zostało ustanowione niezgodnie z postanowieniem, o którym mowa w art. 48a ust. 7, w szczególności w wysokości niższej niż wymagana.

Załączniki:

 • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej – za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (może to być także wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe – potwierdzający wykonaną operację przelewu);
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeśli  była wymagana, (kserokopia decyzji z klauzulą ostateczności i potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej (17 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa);
 • zaświadczenie o niekaralności:
  1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

           - za przestępstwa przeciw środowisku lub przestępstwa , o których mowa w art. 163, art. 164 lub  art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.).

 • zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciw środowisku na podstawie przepisów ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358 z późn. zm.) ;
 • oświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 • oświadczenie o niekaralności wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - za wykroczenia określone  w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;      
   
 • oświadczenie, że w stosunku do:
 1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 2. posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność  gospodarczą jako osoba fizyczna,

          - w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach;

 • oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach; 

Powyższe Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Klauzula  ta zastępuje pouczenie  organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania, chyba ze uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane;
 • dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach - dotyczy wniosku posiadacza odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych,  który zamierza zbierać:  odpady niebezpieczne, odpady komunalne lub odpady pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.

Ustanowienie użytkowania nieruchomości na której będą zbierane odpady , wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu należy wskazać masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania.  

Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. Umowa wskazuje masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane  w okresie roku na tej nieruchomości.  

Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio  w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie,  że są świadomi   odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

 • operat przeciwpożarowy wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione (w drodze postanowienia)               z komendantem powiatowym (miejskim)  Państwowej Straży Pożarnej -  nie dotyczy wniosku o zezwolenie na zbieranie wyłącznie odpadów niepalnych;
 • postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Staży Pożarnej w Poznaniu dotyczące uzgodnienia ww. operatu przeciwpożarowego - nie dotyczy wniosku o zezwolenie na zbieranie wyłącznie odpadów niepalnych.

 

Karta usługi

 

informacja o zawartości wniosku


Komórka organizacyjna

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW SKŁADA SIĘ W:

1)  postaci papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, Biuro Podawcze (parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego,

2)  w formie dokumentu elektronicznego  w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na adres skrzynki: ESP ePUAP  /j07f3ntq1d/SkrytkaESP.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, pokój 207, II piętro.

tel. 612973136 e-mail biuropodawcze@powiatobornicki.pl

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, II piętro, pokój 207.


Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł  - tytułem: za wydanie zezwolenia na zbieranie  odpadów należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego, 64-600 Oborniki konto PKO BP w Obornikach 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeden miesiąc; dwa miesiące, w przypadkach skomplikowanych.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
  z 2014 r., poz. 1923).
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile
za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji


Dodatkowe informacje, uwagi

Zasady gospodarki odpadami określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.701 ze zm.)

Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów  jest:

1)  marszałek województwa:

a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,

c)  dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;

d) do wydawania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowych w okresie roku przekracza 3000 Mg;

2)  starosta - w pozostałych przypadkach z tym, że          
3) organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na terenach zamkniętych jest    regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Według art. 45. ust 1 ustawy o odpadach - z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zwalnia się:

1) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);

2) osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na   potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;

3) osobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach,  o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3;

4) podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego,  o którym mowa w ustawie z dnia   27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

5) posiadacza odpadów prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, który jest obowiązany do uzyskania koncesji na prowadzenie takiej działalności na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;

6) posiadacza odpadów obowiązanego do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2336).

7) wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady, niebędące odpadami niebezpiecznymi, unieszkodliwia w miejscu ich wytworzenia zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 3;

8) posiadacza odpadów, który poddaje odzyskowi odpady zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 3;

9) władającego nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej nieruchomości;

10) wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia;

11) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami lub przez związek metropolitalny bezpośrednio przez urząd obsługujący wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, gminną jednostkę budżetową lub gminny zakład budżetowy lub urząd obsługujący związek metropolitalny;

12) podmiot:

a) zajmujący się wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem lub wprowadzaniem na rynek pasz leczniczych lub produktów pośrednich,

b) który jedynie transportuje lub przechowuje pasze lecznicze lub produkty pośrednie wyłącznie w zaplombowanych opakowaniach lub pojemnikach,

c) prowadzący handel detaliczny paszami leczniczymi dla zwierząt domowych

- który zbiera niezużyte lub przeterminowane pasze lecznicze lub produkty pośrednie od podmiotów, które jedynie kupują, przechowują lub transportują pasze lecznicze do stosowania wyłącznie w swoim gospodarstwie, od posiadaczy zwierząt futerkowych oraz posiadaczy zwierząt domowych.

 

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
- II piętro, pok. 207, tel. 061 297 31 36