Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.50 Uzyskanie adnotacji GAZ, HAK, VAT, TAXI, L, zestaw rejestrowy, współwłaściciel, barwa nadwozia, liczba miejsc, ładowność

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

• wniosek - druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.

Załączniki:

• oryginał dowodu rejestracyjnego,

• oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, stanowiącego podstawą   dokonania stosownych adnotacji (vat, hak itp.),

• oryginał faktury VAT lub rachunku za montaż instalacji gazowej (dotyczy adnotacji „GAZ”),

• oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem (dotyczy adnotacji „GAZ”) ,

• prawomocne postanowienie sądu o dokonanie wpisu o zastawie lub jego zdjęciu,

• umowa odsprzedaży w przypadku dopisania współwłaściciela ,

• w przypadku dopisania współmałżonka wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia   złożonego przez obie strony osobiście w urzędzie,

• dowód osobisty do wglądu.

 

 

WNIOSEK GAZ, HAK

WNIOSEK WSPÓŁWŁAŚCICIEL

WNIOSEK ZMIANY

Pełnomocnictwo

 

 

 

 

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Pokój 018 (parter)

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 018, parter,

tel. (0-61) 29 73 143, tel. (0-61) 29 73 105, tel. (0-61) 29 73 107

e-mail: a.szrama@powiatobornicki.pl

 


Opłaty

W przypadku załatwiania sprawy związanej z uzyskaniem wpisu o współwłaścicielu należy uiścić opłatę w wysokości 10 zł.

W przypadku nanoszenia adnotacji o zastawie rejestrowym należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł .

Powyższe opłaty należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

nr 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161 tytułem opłata skarbowa.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁAWWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego.

•    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym.

•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

•    Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym  Funduszu  Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych   czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów   dokumentów w tych sprawach.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016r. w sprawie   wysokości    opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy)   rejestracyjnych i  nalepki kontrolnej oraz ich wtórników.

•    Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w prawie opłaty ewidencyjnej  stanowiącej przychód Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.                         

•    Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.04.2012r w  sprawie  trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku  legalizacyjnego.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 107.

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.