Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

OS.19 Udostępnianie materiałów geologicznych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Udostępnienie materiałów geologicznych poprzez:
 • Wgląd – bez wniosku, wpis do księgi ewidencyjnej
 • Pełne udostępnienie – na wniosek

Wniosek_pełne udostępnienie

Wniosek_pełne udostępnienie

 1. W zależności od potrzeb - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11-go Listopada 2a, 64-600 Oborniki

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,                                                                                             

tel. (61) 2973133,  e-mail: srodowisko@powiatobornicki.pl


Opłaty

 • Wgląd – bez opłat
 • Pełne udostępnienie – za udostępnienie informacji geologicznej pobierane są opłaty uwzględniające koszty utrwalenia i przekazania informacji. Za pisemną zgodą kierownika archiwum wnioskodawca może samodzielnie sporządzać reprodukcje, odpisy, odrysy lub fotokopie geologicznych materiałów archiwalnych w archiwum geologicznym, z wyjątkiem materiałów archiwalnych zawierających informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione.

Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania pełnego wniosku termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Geologiczne materiały archiwalne udostępnia się przez:

 1. wgląd;
 2. pełne udostępnienie;
 3. usługę sieciową.

Zasady udostępnienia geologicznych materiałów archiwalnych oraz dane wymagane we wniosku - określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. poz. 2075).


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie gromadzenia
  i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. poz. 2075).

Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Udostępnienie materiałów geologicznych poprzez WGLĄD

Wglądem do geologicznych materiałów archiwalnych jest zapoznanie się zainteresowanego z oryginalnymi lub stanowiącymi kopie geologicznymi materiałami archiwalnymi, w pomieszczeniu przystosowanym do swobodnego korzystania, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej oraz innej formy utrwalania dokumentów i zbiorów danych

 1. Udostępnienie materiałów geologicznych poprzez PEŁNE UDOSTĘPNIENIE

Pełnym udostępnieniem geologicznego materiału archiwalnego jest wydanie zainteresowanemu reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii, kopii w postaci elektronicznej lub innej formy utrwalania informacji geologicznych materiałów archiwalnych. Pełne udostępnienie następuje na podstawie wniosku skierowanego do kierownika archiwum, który zawierać dane określone w § 11 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej. Pełne udostępnienie geologicznych materiałów archiwalnych może być realizowane
z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających identyfikację wnioskodawcy poprzez profil zaufany lub złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.                                                                 

 1. USŁUGA SIECIOWA jest usługa dostępu do informacji zgromadzonej w geologicznych materiałach archiwalnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w postaci serwisów prezentujących wybrane informacje.