Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

OS.13 Uzyskanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza powinien zawierać:

a. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby lub oznaczenie głównego prowadzącego instalację oraz zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji;

b. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

c. informację o tytule prawnym do instalacji;

d. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

e. ocenę stanu technicznego instalacji;

f. informację o rodzaju prowadzonej działalności;

g. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

h. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

i. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

j. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia.

Informacje w tym zakresie powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów
lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji,
dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone
są te standardy;

k. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;

l. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających
od normalnych;

m. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;

n. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;

o. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;

p. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie,
na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;

q. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji
– ze wskazaniem:

  • usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
  • proponowanego zakresu, metodyki i sposobu wykonywania tych pomiarów;

r. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane
w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

s. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

t. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji, w przypadku określonym w art. 191a ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. jeżeli wniosek dotyczy realizacji nowej instalacji;

u. czas, na jaki ma być wydane pozwolenie.

2. Poza wymaganiami określonymi w pkt 1, wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać dodatkowo:

a. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
w ciągu roku;

b. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających
na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;

c. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym;

d. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;

e. aktualny stan jakości powietrza;

f. określenie warunków meteorologicznych;

g. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

3. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW
i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa
w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wniosek o wydanie pozwolenia zawiera dodatkowo informacje o:

a. sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);

b. numerze REGON prowadzącego instalację;

c. nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;

d. rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których
w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;

e. rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;

f. obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;

g. dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana – dowód
na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r.
albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;

h. przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

4. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW
i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa
w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

a. z pięciu lat – dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem
20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem
19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r.
– wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie
do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej
niż 1000 godzin w ciągu roku;

b. z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu
19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu
18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej
niż 500 godzin w ciągu roku do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć oświadczenie
o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

5. Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska (wymagania technologiczne).

6. Ponadto, do wniosku należy dołączyć:

a. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

b. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;

c. zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku;

d. pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik;

e. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej;

f. oświadczenie o zaliczeniu przedsiębiorstwa do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców
w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 221 ze zm.).

Karta usług OS.13

Karta usług OS.13


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki

Biuro podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia w wysokości:

a. 2011,00 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
dla dużych przedsiębiorstw;

b. 506,00 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców
oraz małych i średnich przedsiębiorców.

2. 17,00 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe należy wnieść z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku, na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Obornikach,

ul. Marszałka J. Piłsudskiego, 64-600 Oborniki

PKO BP S.A. 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY (OPIS PROCEDURY)

1. Niezwłocznie po wpływie wniosku zostaje on rozpatrzony.

2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku zostaje wysłane wezwanie do uzupełnienia

    braków.

3. Nieuzupełnienie braków formalnych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4. Rozstrzygnięcie w formie:

    a. decyzji udzielającej pozwolenia;

    b. decyzji odmawiającej wydania pozwolenia.

 


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881).

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1510).

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

9. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860).

10. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r.
poz. 2142 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 


Dodatkowe informacje, uwagi

OSOBA DO KONTAKTU

Paulina Nowicka

tel. 61 29 73 135

e-mail: email@p.nowicka.powiatobornicki.pl