Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.53 Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek - druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.

Załączniki:

•  oryginał dowodu rejestracyjnego,

•  oryginał wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli          pojazdów, jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest możliwy do odczytania z    dowodu rejestracyjnego lub ewidencji CEPIK,

•  dowód osobisty do wglądu lub zaświadczenie o zameldowaniu (dotyczy osób fizycznych),

•  opłata komunikacyjna i ewidencyjna

•  pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika (tj. możliwe w przypadku    posiadania kompletu dokumentów)

 

PEŁNOMOCNICTWO

WNIOSEK O NOWY DOWÓD REJESTRACYJNY

 

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Pokój 018 (parter)

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 018, parter,

tel. (0-61) 29 73 143, tel. (0-61) 29 73 105, tel. (0-61) 29 73 107

e-mail: a.szrama@powiatobornicki.pl

 


Opłaty

  • 72,50zł gdy upłynął termin przeglądu w dowodzie rejestracyjnym i masz zaświadczenie ze stacji diagnostycznej z nowym przeglądem;
  • 52,50zł gdy masz ważny przegląd w dowodzie rejestracyjnym( min 14 dni)  lub gdy nie potrzebujesz pozwolenia czasowego;
  • 17zł pełnomocnictwo od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

 

Powyższe opłaty komunikacyjne należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁAWWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.

 


Podstawa prawna

•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.,  poz.2096 z późniejszymi zmianami),

•    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2020 poz. 110 t.j.)

•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2019r., poz. 1000 t.j.),

•    Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym  Funduszu  Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  ( Dz.U.2019 poz. 2214 tj.)

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie   rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz.U. 2017r. poz.  2355 z późniejszymi zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów   dokumentów w tych sprawach  ( Dz. U.2019 r., poz.2130 tj),

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016r. w sprawie    wysokości    opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy)    rejestracyjnych i  nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. 2019r., poz. 1840 )

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokumentów  stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących  się dystrybucją, przechowywaniem i wydawania kart pojazdów ( Dz.U. 2014r., poz. 431 z późniejszymi zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i trybu  wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu ( Dz.U. 2014r., poz. 451 z późniejszymi zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie  wysokości  opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. 2016r., poz. 457 z późniejszymi zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w prawie opłaty ewidencyjnej  stanowiącej przychód Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz.U 2019r. poz. 2546),                             

•    Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.04.2012r w sprawie  trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku  legalizacyjnego (Dz.U 2016r 1084 z późniejszymi zmianami)

 

 


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 107.

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.