Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

AB.01 Zgłoszenie obiektu budowlanego do rozbiórki

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek w postaci elektronicznej:

Wniosek w formie elektronicznej można pobrać na stronie internetowej
e-budownictwo: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ lub na stronie internetowej Starostwa.

Wniosek elektroniczny powinien zostać przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa wraz z załącznikami.

Wniosek w postaci papierowej

Wniosek można pobrać na stronie internetowej e-budownictwo: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/, stronie internetowej Starostwa, bądź w Starostwie.

Karta usługi publicznej

 Zgłoszenie

Informacja dopełniająca wniosek

Informacja

Załączniki:

 • zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię.

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska, Referat Architektury i Budownictwa

tel. 61 29 73 121 lub 61 29 73 144

e-mail: budownictwo@powiatobornicki.pl


Opłaty

Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.

Za wydanie zaświadczenia na wniosek Zgłaszającego - opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Za pełnomocnictwo – opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Dowód wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto: PKO BP S.A. 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161

nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgłoszenia rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, na Zgłaszającego jest nakładany postanowieniem obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wydawany jest sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zgłoszenia.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu w sprawie zgłoszenia zamiaru rozbiórki sprawdza się:

 1. kompletność zgłoszenia – w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji (art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane),
 2. czy nie zachodzą okoliczności, w których organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów (art. 31 ust. 3 ustawy Prawo budowlane).

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do jego wniesienia. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót rozbiórkowych (art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane).


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki (Dz. U. poz. 314).

Tryb odwoławczy

Od decyzji sprzeciwu przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć
za  pośrednictwem Starosty Obornickiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ale wymaga zgłoszenia, rozbiórka budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia rozbiórka:

1) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę;

2) budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.

Przepisów nie stosuje się do rozbiórki obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych:

1) wpisanych do rejestru zabytków lub

2) objętych ochroną konserwatorską

W zgłoszeniu rozbiórki, należy określić zakres, miejsce i sposób wykonywania rozbiórki.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, jeżeli rozbiórka tych obiektów:

 1. może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
 2. wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub przed dokonaniem zgłoszenia, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Rozpoczęcie robót, nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub dokonania zgłoszenia.

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.