Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.26 Ubieganie się o prawo jazdy przez osoby, których dokumenty zostały odesłane przez word do starostwa po roku od ostatniego egzaminu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek  o wydanie prawa jazdy, należy złożyć osobiście- dostępny w urzędzie (Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – pokój 019, parter; oraz w Informacji – w holu głównym, parter),
 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (zdjęcie takie jak do dowodu osobistego i paszportu); fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej (należy dostarczyć do Urzędu po zdanym egzaminie).

 

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów (np. orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne itp.)

Do wglądu:

 • dokument  tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport

Na podstawie powyższych dokumentów oraz dokumentów będących w posiadaniu organu, organ ten generuje profil kandydata na kierowcę (PKK), który jest niezbędny do zapisania się osoby na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Do odbioru profilu kandydata na kierowcę lub odbioru prawa jazdy należy przedstawić:

 •  dokument  tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport

 

Karta usługi publicznej

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64600 Oborniki

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie i odbiór dokumentów związanych z wydaniem profilu kandydata na kierowcę (PKK):

 

 • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, tel.(61) 29-73-145,

e-mail: prawajazdy@powiatobornicki.pl

Załatwienie formalności związanych z zapisaniem się na egzamin:

 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (na podstawie otrzymanego ze starostwa profilu kandydata na kierowcę).

Dostarczenie dowodu uiszczenia opłaty za dokument prawa jazdy (po zdanym egzaminie):

 • Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, Stanowisko ds. ewidencji kierowców , pokój 019, parter

 

Odbiór dokumentu prawa jazdy po zdanym egzaminie (w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania):

 • bezpośrednio - w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11 listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, Stanowisko ds. ewidencji kierowców , pokój 019, parter (prawo jazdy wydaje się osobie uprawnionej za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku),
 • za pośrednictwem operatora (poczta itp.) – dokument jest przesyłany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z wyjątkiem przypadków, w którym warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,
 • w razie zwrotu przez operatora prawa jazdy z powodu jego nieodebrania przez osobę uprawnioną, podlega on wydaniu po osobistym zgłoszeniu się tej osoby.

 


Opłaty

OPŁATY

 • Wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę – bez opłat,
 • Opłata za wydanie prawa jazdy (jeżeli osoba  zda egzamin państwowy)

100,00 zł - opłata za wydanie prawa jazdy,

Powyższą opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta : 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

            Opłatę można uiścić w dowolnym banku lub kartą płatniczą w Starostwie -pokój 019.

Po zdaniu egzaminu dowód uiszczenia powyższych opłat należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, pokój nr 019, parter.

Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

 


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Profil kandydata na kierowcę (PKK) jest generowany przez organ w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od złożenia kompletu wymaganych dokumentów,
 • Zamówienie na prawo jazdy jest wysyłane przez organ do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania od ośrodka egzaminowania - informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego oraz od osoby – dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – do 1 miesiąca,
 • Sprawy szczególnie skomplikowane – do 2 miesięcy.

 

W przypadku braków w wymaganych dokumentach organ wzywa osobę do ich uzupełnienia - wówczas termin, o którym mowa wyżej, biegnie od dnia, w którym złożono komplet dokumentów pozytywnie zweryfikowanych przez organ. Nieusunięcie  braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Dokumenty osób, których profil został zwrócony z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego składają wniosek o aktualizacje profilu kandydata na kierowcę (PKK).
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów i spełnienia przesłanek określonych         w ustawie do  przystąpienia do egzaminu, organ generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.
 • Profil kandydata na kierowcę jest dokumentem, z którym należy się zgłosić do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu ustalenia terminu egzaminu.
 • Po zdaniu egzaminu należy uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy i opłatę ewidencyjną,        a dowód opłaty dostarczyć do Starostwa (pokój 019, parter),
 • Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 


Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Obornickiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

DODATKOWE INFORMACJE, UWAGI

Osoba składająca wniosek musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie powiatu obornickiego.

Dodatkowe informacje dotyczące sprawy można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 29-73-145.