Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

OS.02 Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzw i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek złożony przez właściciela lub współwłaściciela nieruchomości lub pełnomocnika.

Wniosek musi zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego należy złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie
  o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (w przypadku wniosków składanych przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową) – należy złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
 1. posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
 2. nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 1. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 2. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
  (ze wskazaniem dnia, miesiąca  i roku), oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 3. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu
  w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą
  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa
  lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 4. projekt planu:
 1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów,
  w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy
  z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
 2. przesadzenia drzewa lub krzewu

- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

 1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane
  jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 2. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom, jeżeli zostało wydane;

oryginał pełnomocnictwa w przypadku jego ustanowienia wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

 

Karta usługi publicznej

 

  wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi.

oświadczenie o posiadanym tytule prawnym

oświadczenie o posiadanym prawie własności

Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o  zamiarze złożenia wniosku  o wydanie zezwolenia  na usuniecie drzew

oświadczenie wspólnoty mieszkaniowej o udostępnienie  informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

 

 


Komórka organizacyjna

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW SKŁADA SIĘ W:

 1. postaci papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, Biuro Podawcze (parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego,
 2. w formie dokumentu elektronicznego  w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na adres skrzynki: ESP ePUAP  /j07f3ntq1d/SkrytkaESP..

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu: https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu/.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

tel. 61 29 73 135

e-mail: biuropodawcze@powiatobornicki.pl

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, II piętro, pokój 207 lub formie dokumentu elektronicznego ePUAP


Opłaty

Złożenie wniosku wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa)
oraz wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów nie podlega opłacie skarbowej.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej
w kwocie 17 zł – za wyjątkiem przypadków wymienionych w ustawie z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podlegających zwolnieniu z ponoszenia tej opłaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto: PKO BP S.A. 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161

nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Obornikach, ul. M. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, wynosi jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od dnia złożenia wymaganych dokumentów, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wydaje się w formie decyzji administracyjnej
po przeprowadzeniu w każdym przypadku oględzin w terenie. Wnioskodawca
jest poinformowany pisemnie o miejscu i terminie wizji lokalnej. Strona ma prawo brać udział
w oględzinach wnioskowanych drzew lub krzewów i powinna umożliwić pracownikom przeprowadzenie tych oględzin.


Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji administracyjnej
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 


Dodatkowe informacje, uwagi

W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie nie jest wymagane
na usunięcie:

1)  krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru    gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  a)  80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

     b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

     3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele   niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do  użytkowania rolniczego;

   4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

  5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru    zabytków lub na terenach zieleni;

   6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

   7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a         wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15) drzew lub krzewów należących do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub do IGO  stwarzających zagrożenie dla Polski.