Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.22 Wydanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek  o wydanie prawa jazdy, należy złożyć osobiście -  dostępny w urzędzie (Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – pokój 019, parter; oraz w Informacji – w holu głównym, parter)

Załączniki:

 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej,
 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (zdjęcie takie jak do dowodu osobistego i paszportu); fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości tj.: dowód osobisty lub paszport

Do odbioru należy przedstawić:

 • oryginał dotychczasowego prawa jazdy w celu unieważnienia
 • dokument tożsamości tj.: dowód osobisty lub paszport

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64600 Oborniki

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, tel.(61) 29-73-145,

e-mail: prawajazdy@powiatobornicki.pl

 

Odbiór dokumentu prawa jazdy (w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania):

 • bezpośrednio - w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11 listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji, transportu i Dróg, Stanowisko ds. ewidencji kierowców , pokój 019, parter (prawo jazdy wydaje się osobie uprawnionej za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku),
 • za pośrednictwem operatora (poczta itp.) – dokument jest przesyłany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z wyjątkiem przypadków, w którym warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,
 • w razie zwrotu przez operatora prawa jazdy z powodu jego nieodebrania przez osobę uprawnioną, podlega on wydaniu po osobistym zgłoszeniu się tej osoby.

 


Opłaty

OPŁATY

100,00 zł - opłata za wydanie wtórnika prawa jazdy,

Powyższą opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach.

Nr konta : 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492.

Opłatę można uiścić w dowolnym banku lub kartą płatniczą w Starostwie -pokój 019.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Ustawowo 30 dni od dnia złożenia niezbędnych dokumentów.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie wtórnika prawa jazdy następuje w drodze czynności materialno-technicznej


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 roku, poz. 622 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku                w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 roku, poz. 231 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 roku, poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1857),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2503 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U z 2022 roku, poz. 165 t.j.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
  z 2022 roku, poz. 2000 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 450 t.j.).
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U z 2022 roku, poz. 1191 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania wtórnika prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Obornickiego


Dodatkowe informacje, uwagi

DODATKOWE INFORMACJE, UWAGI

 • Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdem jest obowiązana zawiadomić starostę m.in. o zniszczeniu dokumentu prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność w terminie 30 dni od daty zaistnienia tego zdarzenia,
 • Osoba składająca wniosek musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie powiatu obornickiego,
 • Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z otrzymaniem prawa jazdy można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 29-73-145,
 • Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień,

Na stronie internetowej www.info-car.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru w Urzędzie