Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.12 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

1) kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 7c ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 t. j. ze zm.) mikroprzedsiębiorca w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców  (przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie do  12 pracowników oraz osiągał roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro) może bez wyznaczania zarządzającego transportem, w drodze umowy wyznaczyć osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu – jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

2) oświadczenie osoby zarządzającej transportem/ osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy (według wzorów dostępnych w urzędzie lub na stronie internetowej)

3) kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczania rocznych sprawozdań finansowych jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na ww. kwoty.

Odstępstwo może zostać zastosowane w przypadku przedsiębiorcy, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. 2016 poz. 1047 t.j. z zm.) do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego  (art. 7b ustawy o transporcie drogowym).

4) oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

Zgodnie z art. 4 pkt  21a ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 poz. 2140j ze zm.) baza eksploatacyjna jest miejscem wyposażonym w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

5)oświadczenie o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom w art.5 ust. 2a Ustawy o transporcie drogowym dotyczące osoby:

- będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej sp. j. lub komandytową, dyrektora wykonawczego,

- prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,

- zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.

6)  informację z Krajowego Rejestru Karnego  o niekaralności dotyczące osoby:

a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby  zarządzającej spółką jawną lub  komandytową,
b) prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,

7) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia.

8) oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenia, o  którym mowa w art.6 ust.1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 dotyczące osoby :

- będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej sp. j. lub komandytową, dyrektora wykonawczego,

- prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,

- zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.

 

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić aktualny wykaz pojazdów samochodowych, zawierający:      
markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Karta Usługi

Wniosek

Wykaz pojazdów

Oświadczenie baza eksploatacyjna

Oświadczenie kierowcy

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie zarządzający transportem

Oświadczenie zarządzający w imieniu

Oświadczenie o nie skazaniu

 

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter) po wcześniejszym potwierdzeniu  wyżej wymienionych  dokumentów za zgodność kopii z oryginałem, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg , pokój 214, II piętro.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg , pokój 214 II piętro,
tel. (0-61) 29 73 103 e-mail: m.wozniak@powiatobornicki.pl


Opłaty

OPŁATY

Za udzielenie  zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pobiera się opłatę w wysokości

1000 zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości   11 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia (110 zł  za każdy wypis).

Powyższe opłaty komunikacyjne należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

 

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161

 


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁAWWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy. Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 2020., poz.256 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2020r., poz. 1546 ze zm.),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (DZ.U.UE.L.09.300.51).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. 2013 poz. 713 z zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu zezwolenia w ciągu 28 dni od  dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.        
Właściwość miejscowa: Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Siedzibą jest miejsce, w którym przedsiębiorca prowadzi główną działalność.