Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.19 Wydanie prawa jazdy osobie,która po raz pierwszy ubiega się o uprawnienia

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia składa osobiście właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy następujące dokumenty :

 

 • Wniosek  o wydanie prawa jazdy dostępny w urzędzie (Wydział Komunikacji, Transportu  i Dróg – pokój 019, parter; oraz w Informacji – w holu głównym, parter) wraz z oświadczeniem, że miejsce zamieszkania osoby znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Załączniki:

 

 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (zdjęcie takie jak do dowodu osobistego i paszportu); fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
 • oryginał pisemnej zgody rodziców lub opiekunów do rozpoczęcia szkolenia i uzyskania prawa jazdy, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
 • kopia prawa jazdy – jeżeli osoba posiada,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej (należy dostarczyć po zdanym egzaminie państwowym)

 

Do wglądu:

 

      Dokument  tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport

 

 

Na podstawie powyższych dokumentów organ generuje profil kandydata na kierowcę (PKK), który jest niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zapisania się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

 

 

Do odbioru profilu kandydata na kierowcę lub odbioru prawa jazdy należy przedstawić:

 • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport

 

 

 

 

Karta/pliki/powiatobornicki/pliki/karta%20KT%2019%20-lipiec%202023.pdf usług

Zgoda rodziców

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

 


Opłaty

100,00 zł - opłata za wydanie prawa jazdy

 

Powyższą opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

 

Nr konta : 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

 

Opłatę można uiścić w dowolnym banku lub kartą płatniczą w Starostwie -pokój 019.

Po zdaniu egzaminu dowód uiszczenia powyższych opłat należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, pokój nr 019, parter.

 

Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

 


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Profil kandydata na kierowcę (PKK) jest generowany przez organ w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od złożenia kompletu wymaganych dokumentów,
 • Zamówienie na prawo jazdy jest wysyłane przez organ do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania od ośrodka egzaminowania - informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego oraz od osoby – dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej.

 

W przypadku braków w wymaganych dokumentach organ wzywa osobę do ich uzupełnienia - wówczas termin, o którym mowa wyżej, biegnie od dnia, w którym złożono komplet dokumentów pozytywnie zweryfikowanych przez organ. Nieusunięcie  braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia, składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy wymagane dokumenty.
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów i spełnienia przesłanek określonych          w ustawie do rozpoczęcia szkolenia i przystąpienia do egzaminu,  organ generuje                w systemie teleinformatycznym „profil kandydata na kierowcę”.
 • Informację o wygenerowaniu „profilu kandydata na kierowcę” z podaniem numeru identyfikującego profil przekazuje się osobie, której ten profil dotyczy.
 • Profil kandydata na kierowcę jest dokumentem, z którym należy się zgłosić do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców oraz, po odbyciu szkolenia, do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu ustalenia terminu egzaminu.
 • Po zdanym egzaminie należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg (pokój 019) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej.
 • Wydanie prawa jazdy lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 • Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 


Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 roku, poz. 622 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1059),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku               w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 231 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca 2016 roku                         w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1885 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 roku, poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1857),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2503 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U z 2022 roku, poz. 165 t.j.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze  zm.),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 988 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U z 2022 roku, poz. 1191 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile,

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Obornickiego.

 

 


 


Dodatkowe informacje, uwagi

 

DODATKOWE INFORMACJE, UWAGI

Osoba składająca wniosek musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie powiatu obornickiego.

 

Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z otrzymaniem prawa jazdy można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 29-73-145.

 

Na stronie internetowej www.info-car.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru
w Urzędzie.