Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

OS.01 Uzyskanie zezwolenia na wykonanie prac gospodarczych w lasch nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek złożony przez właściciela lub współwłaściciela nieruchomości lub pełnomocnika.

Wniosek musi zawierać:

 • dane wnioskodawcy,
 • nr działki i obręb ewidencyjny,
 • oryginał pełnomocnictwa w przypadku jego ustanowienia wraz               z dowodem dokonania opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.

Karta usługi publicznej

wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie prac gospodarczych w lasach niestanowiących  własności Skarbu Państwa

 

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska tel. 61 2973 136                e-mail: srodowisko@powiatobornicki.pl


Opłaty

Za pełnomocnictwo – opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.        W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wizja terenowa. Pismo zezwalające na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasów, albo decyzja administracyjna – odmowa zezwolenia lub zezwolenie w przypadku braku uproszczonego planu urządzania lasów i w przypadkach losowych.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego,   w ciągu 14 dni od daty otrzymania postanowienia


Dodatkowe informacje, uwagi

Brak