Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.10 ZMIANA TREŚCI ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO LUB LICENCJI NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zmianę danych.

Załączniki:

1. W  przypadku zmiany dotyczącej  nazwy lub adresu przedsiębiorcy:

 - dowód wpłaty za zmianę,

2. W przypadku zmiany dotyczącej nazwy lub adresu z jednoczesnym zwiększeniem  liczby wypisów:

 • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej na wszystkie pojazdy zgłoszone we wniosku,
 • wykaz  pojazdów,
 • dowód wpłaty za zmianę i wydanie dodatkowego/ych wypisu/ów.

3. W przypadku zmiany danych w związku z przeniesieniem uprawnień wynikających z posiadanego dokumentu:

 - dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów odpowiednio do przenoszonego uprawnienia,
 -     wykaz  pojazdów,
 -    dowód wpłaty za przeniesienie uprawnień.

 

Karta usługi

 

Wniosek

Wykaz


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter) po wcześniejszym potwierdzeniu  wyżej wymienionych  dokumentów za zgodność kopii z oryginałem, Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 214, II piętro

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój  214 II piętro,
tel. (0-61) 29 73 103 e-mail: m.wozniak@powiatobornicki.pl


Opłaty

 

 • za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji
 • Za wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% procent opłaty jak za udzielenie licencji lub zezwolenia.

Powyższe opłaty komunikacyjne należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161

 


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁAWIENIA SPRAWY

Dokonanie  zmiany danych i wydanie nowych dokumentów.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 2020., poz.256. ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2020., poz. 1546  ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie  drogowym (Dz.U. z 2019. poz. 2140 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

 Przy obliczaniu opłaty za wydanie wtórnika wypisu z licencji przyjmuje się okres ważności odpowiadający okresowi ważności posiadanej licencji.