Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.03 Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)
 • Fotografia
 • Oryginał orzeczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
 • Oryginał orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
 • Oryginał zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów
 • Oryginał zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
 • Kopia Prawa  jazdy, oryginał do wglądu
 • Dowód wpłaty za wpis do ewidencji instruktorów

Do wglądu:

 • dowód osobisty

Karta usługi

Wniosek


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

 

Biuro Podawcze (parter), po uprzednim przedłożeniu do wglądu oryginałów ww. załączników w pokoju 214, II piętro.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg , pokój 124, parter,
tel. (0-61) 29 73 103

e-mail: m.wozniak@powiatobornicki.pl


Opłaty

Za wpis do ewidencji instruktorów – 50 PLN

nazwa odbiorcy: Starostwo Powiatowe   w Obornikach, konto nr:  40 10204128 0000 1802 0006 9492


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące; pierwszy etap, tj. przesłanie dokumentów do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu; kolejne etapy postępowania po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego.

SPOSÓB ZAŁAWWIENIA SPRAWY

Wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy oraz wydanie decyzji o wpisie do ewidencji instruktorów nauki jazdy.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 2018r, poz.2096 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U 2019r.,poz.341 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 października 2016 roku w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019r., poz.1200 ze zm.)

 


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 103.

Po wstępnej podania, organ zwraca się z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu dla kandydata na instruktora do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Po uzyskaniu pozytywnego egzaminu państwowego organ wydaje decyzje administracyjną w ww. zakresie.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata na instruktora.

Instruktorem jest osoba, która:

1. posiada prawo jazdy:

a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia  do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,

d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia   do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;

2) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;

3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

5) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu  - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

9) jest wpisana do ewidencji instruktorów.