Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

OS.18 Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymanie chartów lub ich mieszkańców

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia .

Dodatkowe dokumenty:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • kopia zaświadczenia o szczepieniu przeciw wściekliźnie,
 • kopia rodowodu lub metryki,
 • inne dokumenty.

Karta usługi


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 209, II piętro tel. 61 29 73 133,   e-mail srodowisko@powiatobornicki.pl

Odbiór dokumentów:  Za pośrednictwem poczty lub osobiście przez Wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, II piętro, pokój nr 209.


Opłaty

 Opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł  należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64 - 600 Oborniki.
konto PKO BP Oborniki, nr rachunku : 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeden miesiąc, dwa miesiące, w przypadkach skomplikowanych.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Decyzja administracyjna - zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.


Podstawa prawna

Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U.  2018. 2033 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 05 lipca 2010 r. ( Dz. U. 135. 909. ) w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców, a w szczególności, że zwierzę będzie hodowane lub utrzymywane bez uwięzi w obszarze ogrodzonym lub w pomieszczeniach z dostępem światła naturalnego.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018. 2096. ze zm. ).

Ustawa z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  ( t. j. Dz. U. 2018. 1044. ze zm. )


Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika - II piętro, pok. 209, tel. 61 29 73 136, 61 29 73 135.