Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.36 Rejestracja pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację pojazdu – druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.

Załączniki:

 • oryginał dowodu własności pojazdu, ( do wglądu, przy złożeniu wniosku)
 • oryginał dowodu odprawy celnej przywozowej,
 • oryginał dowodu rejestracyjnego lub oryginał innego dokumentu stwierdzającego rejestracje pojazdu za granicą,
 • przy nowym z salonu – świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności  wraz  z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazd, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia WE pojazdu – jeżeli są wymagane.
 •  tłumaczenia dokumentów zagranicznych
 • oryginał dowodu wpłaty na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdzający dokonanie opłaty w wysokości 500 zł (dotyczy pojazdów kategorii M1 i N1) Dotyczy pojazdów sprowadzonych na teren Polski przed końcem roku 2015. W przypadku faktur  zakupu pojazdu z komisu należy załączyć oświadczenie komisanta o terminie nabycia  danego pojazdu.
 • oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,
 • dowód osobisty do wglądu lub zaświadczenie o zameldowaniu (dotyczy osób fizycznych),
 •   opłata komunikacyjna i ewidencyjna

 

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE- REJESTRACJA WARUNKOWA

Oświadczenie

Pełnomocnictwo

 

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Pokój 018 (parter)

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 018, parter,

tel. (0-61) 29 73 143, tel. (0-61) 29 73 105, tel. (0-61) 29 73 107

e-mail a.szrama@powiatobornicki.pl


Opłaty

Opłata komunikacyjna:

1.Pojazd samochodowy, z wyłączeniem motocykli – 160,00 zł

 • opłata rejestracyjna 160,00 zł

2.Motocykl - 120,00 zł

 • opłata rejestracyjna 120,00 zł

3.Przyczepa, ciągnik rolniczy – 120,00 zł

 • opłata rejestracyjna 120,00 zł

4.Motorower- 110,00 zł

 • opłata rejestracyjna 110,00 zł

Powyższe opłaty komunikacyjne należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

 

 

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161


Termin i sposób realizacji

.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.


Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA

•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego.

•    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym.

•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

•    Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym  Funduszu  Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie   rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych    czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów    dokumentów w tych sprawach.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016r. w sprawie    wysokości  opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy)  rejestracyjnych i  nalepki kontrolnej oraz ich wtórników.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokumentów   stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących    się dystrybucją, przechowywaniem i wydawania kart pojazdów.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i   trybu  wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu.

•    Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w prawie opłaty ewidencyjnej  stanowiącej przychód Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

•    Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.04.2012r w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 107.

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.