Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

AB.09 Uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek w postaci elektronicznej:

Wniosek wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w formie elektronicznej można pobrać na stronie internetowej
e-budownictwo: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ lub na stronie internetowej Starostwa.

Wniosek elektroniczny powinien zostać przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa wraz z załącznikami w odniesieniu do zakresu zmian.

Wniosek w postaci papierowej

Wniosek wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane można pobrać na stronie internetowej e-budownictwo: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/, stronie internetowej Starostwa, bądź w Starostwie.

Wniosek w postaci papierowej powinien zostać złożony wraz z załącznikami w odniesieniu do zakresu zmian.

Karta usługi publicznej

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

 Informacje uzupełniające do wniosku

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa

tel. 61 29 73 121 lub 61 29 73 144

e-mail: budownictwo@powiatobornicki.pl


Opłaty

Za wydanie decyzji – opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Za pełnomocnictwo – opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto: PKO BP S.A. 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161

nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzje o zmianie pozwolenia na budowę wydawane są w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.

Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków formalnych wzywa się Inwestora do uzupełnienia wniosku w określonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia na budowę, przepisy art. 32-35 ustawy Prawo budowlane stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.

W dalszej kolejności przed wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza odpowiednio do zakresu tej zmiany:

 1. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z:
 1. ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu,
 2. wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 3. ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
 1. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
 2. kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczącego projektanta i projektanta sprawdzającego,
 3. dołączenie:
 1. wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń;
 2. oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy Prawo budowlane;
 1. posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych na podstawie:
 1. kopii dokumentów, o których mowa a art. 34 ust. 3d pkt 1 ustawy Prawo budowlane – w przypadku uprawnień niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
 2. dane w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane w przypadku uprawnień wpisanych do tego rejestru;
 1. przynależność projektanta i projektanta sprawdzającego do właściwej izby samorządu zawodowego na podstawie:
 1. zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane – w przypadku osób niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
 2. danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane w przypadku osób wpisanych do tego rejestru.

W razie stwierdzenia naruszeń określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, na Inwestora nakładany jest przez Starostę Obornickiego postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w terminie określonym tym postanowieniem, a po bezskutecznym upływie tego terminu wydawana jest decyzja o odmowie zmiany pozwolenia na budowę (art. 35 ust. 3 tej ustawy).

Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wezwania, decyzje o odmowie zmiany pozwolenia na budowę wydawane w trybie administracyjnym przesyłane są do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia bądź poprzez skrzynkę epuap.

W trakcie postępowania informacji udzielają pracownicy Referatu Architektury i Budownictwa. Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę (Dz. U. poz. 440).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Obornickiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej (art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

W postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia na budowę, przepisy art. 32-35 ustawy stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany (art. 36a ust. 3 ustawy Prawo budowlane).

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie (art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane):

 1. projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany;
 2. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:
 1. powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%,
 2. wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%,
 3. liczby kondygnacji;
 1. warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;
 2. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 3. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 4. wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia:
 1. budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub
 2. przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;
 1. zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.

Przepisów ust. 5:

 1. pkt 1 nie stosuje się do urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury;
 2. pkt 6 nie stosuje się w zakresie odstąpienia od:
 1. projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione pod względem ochrony przeciwpożarowej,
 2. wymagań zawartych w pozwoleniu właściwego konserwatora zabytków wydanego na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, jest obowiązany zamieścić w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz ponownego zgłoszenia. (art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane).