Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.07 Wydanie decyzji zezwalającej na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

Dowód rejestracyjny pojazdu (kopia + oryginał do wglądu)

Karta pojazdu, o ile była wydana (kopia + oryginał do wglądu)

Dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np. wyciąg z KRS, jeżeli zachodzi konieczność (kopia + oryginał do wglądu)

Pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę

Dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji

Dowód opłaty za pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagany)

oryginał opinii rzeczoznawcy samochodowego jeżeli cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego,

oryginał dowodu własności ramy, podwozia jeżeli dokonano wymiany tych elementów na odpowiednio ramę, podwozie bez numeracji fabrycznej,

oryginał postanowienie z prokuratury lub zaświadczenie z policji dotyczące odzyskania pojazdu po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,

oryginał dowodu własności w przypadku nabycia pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,

oryginał prawomocnego orzeczenia sądu ustalające prawo własności pojazdu jeżeli cecha identyfikacyjna pojazdu uległa zatarciu lub sfałszowaniu,

oświadczenie właściciela składane pod odpowiedzialnością karną, w przypadku pojazdu zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej,   którego markę określa się jako SAM.

Do wglądu:                                                                                                                         

dowód osobisty

ważna polisa OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia                                                                                               

Karta usług

Wniosek

Oświadczenie


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki.

Biuro Podawcze (parter), po uprzednim  przedłożeniu do wglądu oryginałów ww. załączników w pokoju 214, II piętro.

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg , pokój 214, parter,
tel. (0-61) 29 73 103

e-mail: m.wozniak@powiatobornicki.pl


Opłaty

Za wydanie decyzji administracyjnej  - opłata skarbowa 10 PLN, nazwa odbiorcy Urząd Miejski w Obornikach,   konto nr: 64102041280000100200069161

Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność  złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 PLN - wpłata jak wyżej.


Termin i sposób realizacji

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁAWWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2020., poz.256 ze zm. ),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2021r., poz.450 ze zm. ),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. 2020r., poz. 1546 ze zm. ),

Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym  Funduszu Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. 2018r., poz. 473 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. 2017r. poz. 2355).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Oświadczenie  pod odpowiedzialnością karną, stanowiące załącznik do wniosku o nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu marki SAM, należy podpisać własnoręcznie, w obecności urzędnika (Wydział Komunikacji i Rozwoju  - pokój 214, II piętro).