Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

SO.02 Zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek na piśmie powinien zawierać

 1. Nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy, seria i numer dowodu osobistego lub nazwa instytucji, która sprowadza zwłoki.
 2. Nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej.
 3. Datę i miejsce zgonu.
 4. Miejsce, z którego zwłoki lub szczątki ludzkie zostaną przewiezione.
 5. Miejsce pochówku.
 6. Środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki lub szczątki ludzkie.

Załączniki:

 1. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zgon osoby, tłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 2. W przypadku nieokreślenie przyczyny zgonu, dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art.9 ust.3a ustawy tłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 3. Oryginał pełnomocnictwa lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Karta usługi publicznej

Wniosek


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich , tel. 61 29 73 102, e-mail e.kaminska@powiatobornicki.pl


Opłaty

Brak opłat.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

3 dni

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej


Podstawa prawna

 1. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia10 maja 2017 r. (tj. Dz. U. z 2017 r.,   poz. 912 ze zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich z dnia 27 grudnia 2007 r. ( Dz.U. z 2007 r, Nr 249, poz. 1866)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby z dnia 6 grudnia 2001 r. ( Dz.U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1742)
 4. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pole za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Obornikach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w wykazie ustalonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, decyzję na przewóz zwłok wydaje się po upływie dwóch lat od dnia zgonu.

Firmy działające na zlecenie osób mających prawo do pochówku winny przedłożyć stosowne umowy lub pełnomocnictwa upoważniające do działania w sprawie sprowadzenia zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa w imieniu wnioskodawcy.