Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.28 Przekroczenie 24 punktów uzyskanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

Po otrzymaniu wniosku, Komendanta Wojewódzkiego Policji, o skierowanie kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w ramach posiadanych uprawnień oraz o skierowanie na badania psychologiczne, Starosta wydaje decyzje administracyjne w powyższych sprawach.

Po wykonaniu przez kierowcę badań i uzyskaniu orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami należy zgłosić się osobiście do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Obornikach w celu uzyskania profilu kandydata na kierowcę (PKK), który stanowi podstawę do zapisania się na egzamin sprawdzający kwalifikacje.

Dokumenty wymagane do uzyskania profilu kandydata na kierowcę (PKK):

 • Wniosek – dostępny w Urzędzie (Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – pokój 019, parter; oraz   w Informacji – w holu głównym, parter),
 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (zdjęcie takie jak do dowodu osobistego i paszportu); fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • odpowiednie orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

Do wglądu:

Dokument  tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport

Karta usługi publicznej


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64600 Oborniki

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, tel.(61) 29-73-145,

e-mail: prawajazdy@powiatobornicki.pl

Załatwienie formalności związanych z zapisaniem się na egzamin:

 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (na podstawie otrzymanego ze starostwa profilu kandydata na kierowcę).

Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Decyzja o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz o skierowaniu na badania psychologiczne jest wydawana niezwłocznie po uzyskaniu wniosku Komendanta Wojewódzkiego Policji i po wszczęciu postępowań administracyjnych w ww. sprawach.
 • Profil kandydata na kierowcę (PKK) jest generowany przez organ w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wydanie decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
 • Wydanie decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 • Wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK),
 • Zawiadomienie Komendanta Wojewódzkiego Policji o uzyskaniu przez kierowcę pozytywnego wyniku egzaminu państwowego lub o cofnięciu kierowcy uprawnień do kierowania pojazdami.

Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA


Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Obornickiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

DODATKOWE INFORMACJE, UWAGI

 • Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami, skierowana decyzją starosty, którą organ wydaje na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w razie przekroczenia przez kierowcę 24 punktów otrzymanych w związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego,
 • Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 lit. d ) ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1212 ze zm), niepoddanie się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji spowoduje wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami,
 • Nieprzedstawienie w wymaganym terminie orzeczenia psychologicznego skutkuje wydaniem przez organ stosownej decyzji,
 • Osoba składająca wniosek musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie powiatu obornickiego.